Ekonomide İstikrar ve Büyüme Dönemi

“Güçlü Ekonomiye Geçiş Programının uygulanması ve AB’ye uyum sürecinde yapılan reformlar ekonominin büyüme potansiyelini harekete geçirdi. 2003­-2006 döneminde ekonomi yılda orta­lama olarak yüzde 8’e yakın bir hızda büyüdü. Hızlı büyüme yabancı sermaye girişini artırdı. İç talep canlanırken ih­racat istikrarlı bir şekilde yükseldi.

2003: 19 Nisan: TBMM’de AB Uyum Komisyonu kuruldu.

29 Nisan: Zorunlu Tasarruf Fonu’nun tasfiyesini öngören yasa Resmi Gaze- te’de yayınlandı.

1 Ağustos: Mavi Akım’dan gaz alımına başlandı.

27 Ekim: Bireysel Emeklilik Sistemi başladı.

20 Aralık: Petrol Piyasası Yasası yü­rürlüğe girdi.
  • Baku-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı’nın in­şaatına başlandı.
  • Yıl içinde ABD’nin Türkiye’ye verece­ği 8.5 milyar dolarlık kredi veya 1 mil­yar dolarlık hibe konusu tartışıldı. Bu tutarlar, Türkiye’nin Körfez Savaşı’ndan doğan zararlarını karşılamak üzere planlanmıştı.

2004-15 Aralık: Avrupa Parlamento­su, AB’nin Türkiye ile tam üyelik görüş­melerinin başlatılmasını tavsiye eden kararını kabul etti.

  • Kriz nedeniyle ertelenmiş talebin dev­reye girmesi ve artan ihracat sayesinde ekonomi yüzde 9.4 oranında büyüdü. Alışveriş merkezlerinin yapımı yeni bir hız kazandı.

2005-1 Ocak: Paradan altı sıfır silindi. Geçici süre için Yeni Türk Lirası uygu­lamasına geçildi. En yüksek değerli 20 milyon liralık banknot 20 lira, 5 mil­yonluk banknot 5 lira oldu. Ayrıca 10, 20, 50, 100 ve 200 lira değerinde yeni banknotlar dolaşıma çıkarıldı. Darpha­nede 1, 5, 10, 25, 50 kuruşluk ve 1 liralık madeni para basıldı.

9 Mayıs: Yapı Kredi Bankası, Koç Holding-İtalyan Unicredito bankası ortak­lığına satıldı.

11 Mayıs:
IMF ile 19. Stand-by anlaş­ması imzalandı.

12 Eylül:
Koç Holding, Tüpraş’ı özel­leştirme sürecinde 4 milyar 140 milyon dolara satın aldı.

3 Ekim:
AB ile tam üyelik görüşmeleri başladı.

17 Ekim:
5411 sayılı Bankacılık Kanu­nu ile Bankacılık Düzenleme ve Denet­leme Kurulu’nun yetkileri artırıldı.

14 Kasım:
Türk Telekom, yüzde 55’lik hissesi Oger Telecom’a satılarak özel­leştirildi.

13 Aralık:
Vodafone, Telsim’i 4 milyar 550 milyon dolar karşılığında satın aldı.
  • Baku-Tiflis- Ceyhan Hattı’nda ilk pet­rol yüklemesi yapıldı.
  • Yıl içinde yabancı sermaye girişleri rekor düzeye yükseldi.

2006-27 Şubat: 46.12’lik hissesini Oyak (Ordu Yardım­laşma Kurumu) 2 milyar 770 milyon dolar ödeyerek satın aldı.

30 Mayıs: Belçika-Fransa bankası Dexia, Denizbank’ı satın aldı.

30 Temmuz: Telekomünikasyonda 3G dönemi başladı.

21 Aralık: Marmaray projesinde tünel delme çalışmalarına başlandı.