Ekonomik Güven Endeksi

(Economic Confidence Index) Tüketi­ci ve üreticilerin genel ekonomik du­ruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik en­dekstir. Endeks, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değer­lendirmelerini, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endekstir. Endeks, mevsim etkilerinden arındırılmış tü­ketici güven endeksi, reel kesim (ima­lat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven endeksleri­nin alt endekslerinin ağırlıklandırıla- rak birleştirilmesinden oluşmaktadır. Ekonomik Güven Endeksi’nin alt en­deksleri şunlardır:

  • Bileşik endeks içinde ağırlığı yüzde 20 olan Tüketici Güven Endeksi’nde ha­nenin maddi durumu, genel ekonomik durum, işsiz sayısı ve tasarruf etme ih­timali ile ilgili olarak gelecek 12 ay için beklentiler yer almaktadır.
“Reel Kesim” bölümünde imalat sa­nayisi ile ilgili olarak gelecek üç ay için beklentiler yansıtılmaktadır. Bileşik endeks içinde bu alt endeksin ağırlı­ğı yüzde 40’tır. Bu alt endekste ankete cevap verenlerin mevcut toplam sipa­riş miktarı, gelecek üç ay için üretim hacmi, toplam istihdam, ihracat sipariş miktarı, son üç aydaki toplam sipariş miktarı ile ilgili beklentileri bulunmak­tadır. Alt endekste ankete katılanların sabit sermaye yatırım harcaması yapıp yapmadıkları ve genel gidişatı nasıl gör­dükleri konusundaki sorulara verdikle­ri cevaplar da değerlendirilmektedir.
  • Hizmetler sektörü bölümünde son üç aylık dönemde iş durumu ve hizmetlere olan talep ile gelecek üç ayda hizmetlere yönelen talep beklentisi yer almaktadır. Bu alt sektörün ağırlığı yüzde 30’dur.
  • Ağırlığı yüzde 5 olan perakende tica­ret sektörü bölümünde son üç aydaki iş hacmi ve satışlar, mevcut mal stok sevi­yesi ve gelecek üç ay için iş hacmi satışlar beklentisi bulunmaktadır.
  • İnşaat sektörü bölümünde alınan ka­yıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ve top­lam çalışan sayısı ile bilgi ve beklenti­ler vardır. Sektörün bileşik endeksteki ağırlığı yüzde 5’tir. TÜİK tarafından ha­zırlanan endeks belirli bir ay için o ayın son haftasında açıklanmaktadır. Alt en­deksler ile ilgili bilgiler her ayın ilk iki haftasında derlenen verilerden yarar­lanılarak hesaplanmaktadır. Ekonomik güven endeksinin 100’den büyük olma­sı genel ekonomik duruma ilişkin güven ve iyimserliği, 100’den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin güven­sizlik ve kötümserliği göstermektedir.