Ekonomik Katma Değer

(Economic value added: EVA) Ekono­mik katma değer, 80’li yılların başında Joel Stern ve Bennett Stewart tarafın­dan geliştirilen bir analiz yöntemidir. Bu yöntemde bir yatırımdan elde edilen kazanç, sermaye maliyeti ile karşılaştı­rılır. Sermayenin toplam getirisi, ser­mayenin toplam maliyetinden fazla ise şirketin belirli bir dönemde hissedarlar lehine değer yarattığı ortaya çıkar.