Eksik Rekabet

(Imperfect competition) Monopol ve tam rekabet koşullarının dışında kalan bir pi­yasa şeklidir. Eksik rekabet ile monopollü rekabet piyasaları arasında benzerlikler varsa da rekabet, monopoller arasında za­yıf, eksik rekabette ise şiddetlidir. Düopol ve oligopolü kapsayan eksik rekabette, arz yönünden büyük etkiye sahip firma davranışları önem kazanır. Buna karşılık monopollü rekabette talep yönünden tü­ketici davranışları ön plana çıkmaktadır.