Elektronik Para

(Electronic money) Internet gibi elektro­nik ortamda veya değer yüklenen kartlar vasıtasıyla ödeme ve transfer işlemleri­nin yapılabilmesine ve parasal değerle­rin elektronik olarak yüklenmesine im­kân sağlayan, dijital veri formatındaki elektronik paradır. Elektronik para ihraç eden kuruluş tarafından kabul edilen fon karşılığı ihraç edilir ve elektronik olarak saklanır. Bu para 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’da tanım­lanan ödeme işlemlerini gerçekleştir­mek için kullanılır ve diğer gerçek ve tüzel kişiler tarafından da ödeme aracı olarak kabul edilen parasal değerdir.