Emeğin Marjinal Verimliliği

(Marginal productivity of labour) Di­ğer üretim faktörleri sabitken emek miktarındaki bir birimlik değişmenin toplam üretimde yol açtığı değişmedir. 19. yüzyılın ortalarında Alman düşü­nürü Von Thünen tarafından ortaya atılan fakat o devirde hiç bir ilgi gör­meyen, sonradan Amerikalı iktisatçı J. B. Clark tarafından geliştirilen bir teoriye göre ücret, bir işletmede en son istihdam edilen işçinin verimine göre oluşacaktır. Marjinal verimli­lik kavramı Klasik Ekol’den İngiliz iktisatçısı David Ricardo’nun işaret ettiği Azalan Randımanlar Kanunu ile yakından ilgilidir.