Emek Mobilitesi

(Mobility of labour) Çalışanların iş de­ğiştirmesini ve işgücü hareketliliğini ta­nımlayan bir terimdir. Emek mobilitesi yatay ve dikey olmak üzere iki tiptir. Ya­tay mobilite çalışanların aynı bilgi ve be­ceri düzeyini gerektiren işler arasındaki hareketliliği demektir. Tek bir coğrafi yörede ya da belirli bir yerleşim alanın­da oluşabilecek böyle bir mobilite, ge­nellikle çalışma koşulları, ücret düzeyi ve çalışma saatleri farklılıkları nedenle­riyle ortaya çıkmaktadır. Dikey mobilite ise çalışanların eğitim düzeylerine ve ek olarak kazandıkları becerilere göre ortaya çıkan mesleksel emek hareketliliğini ifade eder. Gelir olanaklarının daha faz­la olmasının yanı sıra, itibar ve benzeri unsurlar dikey mobilitede önemli rol oy­narlar. Bu kavram için emek akışkanlığı terimi de kullanılmaktadır.