Enflasyon Hedeflemesi

(Inflation targeting) Merkez bankala­rının genellikle ekonomi yönetimleri ile birlikte, para politikası amacı ola­rak belirli bir enflasyon rakamını he­deflemeleridir. Bu tür bir uygulamada, hedeflenen enflasyonun, beklentileri etkileyebildiği ölçüde, nominal çapa gö­revini üstlenmesi öngörülür. Diğer po­litikalardan farkı, enflasyon hedefinin net bir şekilde kamuoyuna duyurulma­sı ve bu konu ile ilgili doğrudan sorum­luluk alınmasıdır. Merkez bankaları, kur veya faiz politikalarını enflasyonu kontrol altına almak amacı ile istedik­leri biçimde kullanabilmektedirler. Bu tür uygulamalar, bir ekonomideki tüm büyüklüklerin nominal çapa özelliği­ni kaybetmesi sonucu bir zorunluluk olarak da ortaya çıkabilmektedir. Bu tür bir politikanın başarısı için, güçlü ve sağlıklı bir mali yapı, enflasyon ile para politikası araçları arasında göz­lenebilir ve istikrarlı bir ilişki, güveni­lirlik, bağımsızlık, hesap verebilirlik ve şeffaflık gibi unsurlar ön koşul olarak sayılmaktadır.