Eşgüdüm

(Coordination) Bir kurum ya da ku­ruluşun bir bütün olarak işlemesini kolaylaştıracak ve başarılı olmasını sağlayacak şekilde tüm faaliyetlerin uyumlaştırılmasına eşgüdüm veya ko­ordinasyon denir. Eşgüdümün sağlan­ması ile maddi faktör ve işlere en uygun amaçlar saptanır ve amaca uygun araç­lar sağlanmış olur. Eşgüdümün gerçek­leşmesi için grup üyelerinin her birinin diğer üyeler ile iki yönlü iletişim kurma­sı gerekmektedir. 70’li yıllar öncesinde işletmecilik literatüründe sık kullanılan bu kavramın yerine sonraki on yıllarda farklı kavramlar geliştirilmiştir.