Ex-Ante

(Ex-ante) İçinde bulunulan bir dönem­den sonrasına ve ileriye bakış anlamı­na gelir ve dinamik akım analizlerinde kullanılır. Geleceğe bakıldığında gelir, harcama, tasarruf, yatırım değerleri bir beklentiyi ifade eden tahminlerdir. Ex-ante değerlerle gerçekleşen değer­ler arasında meydana gelen farklar eko­nomik ortamdaki belirsizliklerden kay­naklanır. Herhangi bir mal ve hizmetin üretimindeki değişme zaman içinde gerçekleşmekte, geçen zamanda da ko­şullar değişebilmektedir.

Ex-Ante Tasarruf. (Ex-ante saving) Bireylerin yapmayı tasarladıkları an­cak henüz gerçekleşme aşamasına geçmemiş tasarruf tutarını yani devre başındaki bir tahmin düzeyini gösterir.

Ex-Ante Yatırım. (Ex-ante invest­ment) Makine, teçhizat, bina ve stok­larda tasarlanan ancak henüz gerçek­leşme safhasına girmemiş yatırımları tanımlar. Girişimcilerin planladıkları yatırımlar ile gerçekleşenler arasında fark oluşabilir.