Ezber Bozmak

(Unlearning) Belirli bir istikrar döne­minde toplumdaki bilgi ve kültür biri­kimi mevcut sorunları çözmek için ye­terli olabilir. Değişim küçük adımlarla gerçekleştiğinde değişim unsurlarına uyum sağlamak göreli olarak kolaydır. Ancak değişim teknolojinin, ekonomik ve toplumsal hayatın her alanında eş­zamanlı olarak ortaya çıktığında mev­cut görüşleri, olaylara bakış açılarını ve çözüm yöntemlerini elden geçirmek ve bazılarını köklü bir şekilde değiştirmek gerekir. Üçüncü Sanayi Devrimi’nden dördüncüsüne geçişte “ezber” diye adlandırabilecek mevcut bilgi birikiminin bir bölümünü zihinlerden silmek ve yeni dönemin oyun kurallarını benimsemek zorunlu olmaktadır. Ancak ezberdeki bil­gileri “unutmak”, kuşaktan kuşağa akta­rılan ve çocukluktan beri zihinlere kazı­nan bilgileri değiştirmek, kısa sürede ve kolayca başarılacak bir iş değildir. Bugü­ne kadar işe yarayan bir ezber “bozulur­ken” yeni bir ezberin tuzağına düşmek­ten kaçınmak için, değişimin sürekli bir şekilde algılanması ve öğrenmenin ikinci bir tabiat haline gelmesi zorunludur. “Ezberin bozulması” kavramı, zihin­lerdeki çözüm setinin (mindset) yerine daha iyi sonuç veren bir yenisinin ge­liştirilmesi sürecini tanımlamaktadır. Bu süreçte mesafe almak için aşağıdaki adımları atmak gerekmektedir

  • İlk aşamada ezberlenmiş mevcut çö­zümün, hangi tarihi koşullarda oluştu­ğu incelenir.
  • Daha sonra ezberlenmiş bilginin han­gi unsurlarının, bugünkü sorunları çöz­mekte yetersiz kaldığı araştırılır.
  • Bir sonraki aşamada ezberdeki bilgi­nin geçerli olduğu dönemlerdeki ortam ile bugünkü koşullar karşılaştırılır. Ne­yin nasıl ve hangi hızla değişmekte ol­duğu belirlenir.
  • Ortam ve koşullardaki değişim dikkate alınarak yeni çözüm setleri geliştirilir.
  • Mevcut duruma en uygun çözüm se­çilerek uygulamaya geçilir. Son aşama­da uygulama sonuçları gerçeklikle test edilerek günün koşullarına uygun bir bilgi stokuna ve bir süre yetecek yeni bir “ezber” birikimine ulaşılır.

Bu zihinsel süreçte eleştirel ve analitik düşünce yöntemlerinin kullanılması yeni dönemin oyun kurallarının daha iyi kavranmasını sağlar.