Faaliyete Dayalı Bütçeleme

(Activity based budgeting) Bu bütçele- me anlayışında önce hangi faaliyetlere öncelik verilmesi gerektiği ve her faa­liyete ne kadar kaynak aktarılacağı be­lirlenir. İş yükü tahminleri dikkate alı­narak her faaliyetin finansal ihtiyaçları hazırlanan bütçede gösterilir.