Faktör İkame Esnekliği

(Factor substitution elasticity) Üre­tim faktörlerinin miktarları arasında­ki oranın göreli değişimi ile marjinal teknik ikame oranının göreli değişimi arasındaki orandır. Üretim faktörleri­nin, diğerlerinin yerine kullanabilme imkânım gösterir.