Fayolizm

(Fayolism) 19 yaşında maden mühen­disi olan ve daha sonra Fransa’da bir madencilik şirketinin genel müdürlü­ğüne getirilen Henry Fayol, deneyim­lerinden yararlanarak işletme yönetimi konusunda fikir üretti. Görüşlerini Ad­ministration IndustrieUe et Generale (Sınai ve Umumi İşlerde İdare) adlı ki­tapta topladı. Fayol bir işletmede işlerin teknik, ticari, mali, güvenlik, muhasebe ve idare işyeri olarak gruplandırılmasını savundu. Analizlerinde teşebbüs fikri, işbölümü, genel menfaatlerin özel menfaatlere üstünlüğü, disiplin, ku­manda ve yürütme birliği gibi konulara öncelik verdi. Fayol’un fikirleri kıta Av­rupa’sında 1960’a, Türkiye’de ise 1980’e kadar ilgi gördü ve uygulandı. İngiltere ve ABD’de ise Taylorizm uygulamaları­na öncelik verildi.