FIFO

(First in, first out) İlk giren ilk çıkar anlamına gelir. Bu envanter değerlen­dirilmesi fiyatların devalüasyon veya diğer bir nedenle hızla yükseldiği dö­nemlerde bilanço kârlarını gerçekte ol­duğundan daha yüksek gösterir.