Fiyatlama

Pricing) Küreselleşme dönemine ka­dar işçilik, hammadde, enerji gibi girdi maliyetlerine bir kâr marjı eklenip, fi­yat tespit edilirdi. Yeni dönemin akıllı fiyatlamasında ise önce tüketicilerin alım gücü dikkate alınarak pazarın kal­dırabileceği bir fiyat düzeyi belirlen­mektedir. Daha sonra, bu fiyata göre maliyetler yeniden hesaplanmakta ve maliyetleri düşürecek yönetim, tedarik, üretim ve pazarlama önlemleri devreye sokulmaktadır. Yeni fiyatlama strateji­sinde önce tüketicinin alım gücü konu­sunda kapsamlı araştırmalar yapılır. Ardından sezon sonlarında indirim­li fiyatlar uygulandığında talepteki ve satışlardaki değişim analiz edilir. Ürün fiyatı, kişi başına milli gelir, asgari üc­ret, ekmek veya benzin fiyatı ile karşı­laştırılır. Son aşamada pazarda azami satış hasılatı sağlayabilecek fiyat düze­yi belirlenir. Bu fiyat düzeyini mümkün kılmak için hammadde ve girdi alımları belirli bir kalitenin altına düşmemek kaydıyla ülke içindeki veya dışında­ki en ucuz fiyatı veren yan sanayi ku­ruluşlarından yapılır. Yeni lojistik ve dağıtım tekniklerinin kullanılması da maliyetleri düşürebilir. Küreselleşme döneminde ortaya çıkan fiyatlama dev- riminde geliştirilen diğer yeni strateji­ler şöyle sıralanmaktadır:

“Kompakt” fiyatlama: Bu fiyatlama stratejisinde, önce hem hesaplı hem de şık ve kaliteli yeni bir ürün konsepti geliş­tirmek gerekir. Daha sonra bu ürün, yeni müşterileri kazanacak bir fiyat düzeyi ile piyasaya sürüldüğünde satışlar artar.

Kimliğe uygun fiyatlama: Firmanın kimliğine ve hedeflenen kitleye uygun bir fiyatlama satış artışını garanti eder. Kaliteye ve markaya öncelik tanıyan bir hedef kitle söz konusu olduğunda aşırı fiyat indirimleri müşteri kaybettirebilir.

Bölgesel fiyatlama: Tüm ülkede tek çeşit bir ürüne tek bir fiyat uygulamak yerine, bölge koşullarına göre farklı­lıklara gitmek yararlı olabilir. Gelişmiş bölgelerde ambalajla reyona konan bir ürün, diğer bölgelerde daha ucuza “dök­me” olarak satılabilir.

Zamana göre fiyatlama: Bir hizmeti, kapasite kullanımının ve talebin düşük olduğu saatlerde daha düşük fiyatlarla sat­mak, ürün başına idari maliyetleri düşü­rür ve ek talep yaratılmasına imkân verir.

Çekici fiyatlama: Binlerce ürün için­de belirli ürünlerin, maliyetine satıl­ması ile ortaya çıkan kayıp, müşterinin diğer ihtiyaçlarını da aynı yerden satın alması ile telafi edilebilir.

Yeni müşteri fiyatlaması: Bir ürünü ilk defa alarak pazara girecek müşteri­ler için özel fiyat stratejilerinin üretil­mesi gerekir. Bu “taze kan” gelecekteki büyümenin sigortası olabilir.

Segmentlere uygun fiyatlama: Aynı kuruluş, değişik tüketici segmentlerine farklı tipteki mağazalarla ulaşabilir. Be­lirli bir kalitenin altına düşmemek kaydı ile düşük gelirli kesime yönelen mağaza­larda indirimli fiyatlar uygulanabilir.

Özel marka fiyatlaması: Büyük alış­veriş zincirlerinin, kendi markaları ile fason üretim yaptırması mağazadaki ortalama fiyatı düşürür.