Fizibilite

(Feasibility) “Yapılabilirlik” kavramı için kullanılan bu terim, yatırımın kesin pro­jesinin hazırlanması öncesindeki aşama­ları kapsar. Bu aşamalar piyasa ve pazar araştırması, kuruluş yeri etüdü, hukuki ve finansman etüdü, yatırım kararı, ön pro­jenin hazırlanması ve değerlendirilmesi olarak sıralanır. Fizibilite etüdü bilimsel verilere dayanarak projenin etkinliğinin tartışılmasını sağlar. Bir fizibilite rapo­runda dört ana konuda ayrıntılı bilgiler vardır. Bu dört araştırma alanı şunlardır:

Ekonomik bilgiler: Bu bölümde üre­tilecek mal ve hizmetin tarifi, talep tahminleri, kullanılacak girdilerin arz koşulları, kapasite ve yer seçimi ile pro­jenin ekonomik yararları yer alır.

Mali bilgiler: Yatırımın toplam mali­yeti, sabit sermaye ve işletme sermayesi payları, finansman planı ve kaynakları, işletme dönemi gelir ve gider tahminle­ri bu bölümde ayrıntısı ile anlatılır.

Teknik bilgiler: Bu bölümde hammad­de ve enerji kaynakları, kullanılacak üretim teknolojisi, alternatif teknoloji­lere göre avantajlar, makine ve teçhizat seçiminin mantığı konuları işlenir.

Hukuki bilgiler: Projenin hazırlan­masından işletmenin faaliyete geçme­sine kadar yatırımın tüm aşamalarında karşılaşılacak sorunlar ile ilgili bilgilere bu bölümde yer verilir.