“Genç" Nüfus

(Young population) Bu terim toplam nüfus içinde 0-14 yaş grubundaki ço­cuk oranının yüksek olması durumunu tanımlar. Genç nüfusla ilgili bazı de­ğerlendirmelerde 15-19 ve 20-24 yaş gruplarındaki nüfus da dikkate alına­bilir. Çocuk tanımının 0-17 yaş grubu için kullanılması ise giderek yaygın­laşmaktadır. Nüfusun “genç” olması ekonominin üretim ve tüketim potan­siyelinin yüksek olması anlamına ge­lir. Genç nüfuslu ülkelerde eğitim har­camaları yaşlı nüfuslu ülkelere göre daha yüksek düzeydedir. Buna karşılık genç nüfuslu ülkelerde sosyal güvenlik harcamalarının toplam sosyal harcamalar içindeki oranı yaşlı nüfuslu ül­kelere göre daha düşüktür.