Genetik Algoritmalar

(Genetic algorithms) Genetik algorit­malar evrim teorisinden esinlenerek ge­liştirilmiştir. Bu algoritmaları bilim in­sanı Ömer Civalek şöyle anlatmaktadır: “ Genetik biliminde, kromozomlar can­lılarla ilgili kritik bilgilerin saklandığı birimlerdir. Genetik algoritmalarda, çö­zümü istenen problemle ilgili bağımsız değişkenler, problemin kritik bilgilerini oluşturur. Genetik algoritma, problem için, bilgisayar hafızasında oluşturulan alternatiflerin veya genetik algoritma terminolojisiyle, kromozomların en uy­gun çözüm için seçilime tabi tutulması, yani oluşacak kombinasyonlar içinde en uygun olanın seçimi işlemidir. Genetik algoritma tekniğiyle bir problemin ana­lizinde çözüm uzayı sonsuz sayıda nokta ile taranmaktadır. Oluşturulan çözüm adayları, çözümü gerçekleyen en uygun bireyin bulunması için bir tür yapay se­çilime uğratılmaktadır.”