Gerilla Pazarlama

(Guerilla marketing) 80’li yılların ba­şında dijital çağın ilk ürünleri paza­ra sunulmaya başladı. Aynı dönemde ABD’de ve diğer ülkelerde genç ve eği­timli olan ancak büyük şirketlerde iş bulamayan gençlerde girişimcilik ve iş kurma eğilimleri güçlendi. Ancak beyninde yaratıcı düşünceler ve yeni iş fikirleri olan bu gençlerin doğal ola­rak sermayeleri ve tanıtım ile reklam bütçeleri yoktu. ABD’deki büyük bir reklam şirketinde yönetici olarak çalı­şan Jay Conrad Levinson durumu kav­radı ve 1984’te Guerilla Marketing adlı kitabı yayınladı. Levinson kitabında parasal imkânları sınırlı olan genç giri­şimcilere etkili ve akılda kalan reklam yapma yöntemlerini gösterdi. 2000’li yıllarda internetin ve ardından sosyal medyanın yaygınlaşması, gerilla pazar­lama uygulamaları için yeni bir ortamı ortaya çıkardı. Viral pazarlama gerilla pazarlamanın değişen koşullarda de­vam ettirilmesini sağladı. 

Gerilla pazarlama kapsamında bir ekip caddelerde veya diğer kamuya açık yer­lerde insanların ilgisini çekecek olayları başlatmakta, daha sonra ürünün rek­lamı yapılmaktadır. Olayın muhakkak alışılmamış olma­sı ve tanık olanların aklında kalması amaçlanmaktadır. Olaya tanık olan kişi bunu çevresindeki insanlara anlattıkça markanın bilinirliğinin artacağı dü­şünülmektedir. Benzersiz olan bu tür olaylar medyanın dikkatini çektiğinde ise ilgi geometrik bir hızla büyümekte­dir. Bu tür pazarlama taktikleri büyük şirketlerle rekabet ederek büyümeyi amaçlayan küçük şirketlerin ve genç gi­rişimcilerin çevrelerinde tanınmasını sağlamıştır. Girişimcilerin reklam için büyük tutarlarda para harcamak yerine hayal gücü, enerji ve zamanlarını kulla­narak yaptıkları reklam ve pazarlama çalışmaları beklenen etkiyi ortaya çı­karınca büyük şirketler de benzer pa­zarlama çalışmalarına başlamıştır. An­cak büyük şirketlerin zaten bilinen bir marka için yaptıkları çalışmalar gerilla pazarlama kapsamında görülmemekte­dir. Gerilla pazarlama yöntemi ile ya­pılan pazarlama çalışmasında verilen mesaj açık ve net olmalıdır. Yalnız bir kere yapıldığı ve tüketicilerle karşı kar­şıya olunduğu için maksimum etkinin ortaya çıkması ve markanın değişik bir şekilde hatırlanması amaçlanmalıdır. Tanıtımı yapılan ürünün fiyatı ve nite­likleri de şaşırtıcı olmalı, özellikle genç kitlenin zevk ve tercihlerine uyum gös­termesi sağlanmalıdır.