Göç

(Migration) Kişilerin yerleşmek veya uzun süre kalmak amacıyla bir yerden başka bir yere gitmeleri hareketine ve­rilen addır. Bu hareket ülke içinde olur­sa iç göç, ülkeler arasında olursa dış göç veya uluslararası göç olarak adlandırılır. Göç esas itibarıyla bir mekânsal deği­şiklik olsa da, insanlar bu fiziki hareket­le anlam dünyalarında ciddi bir değişim yaşar. Toplumsal, kültürel ve ekonomik ortamın değişmesiyle göçmen toplu­luklar kadar göç edilen yerdekiler de etkilenir. İngilizcede ülkeden göç için “emigration”, bir ülkeye göç için “im­migration” kelimeleri kullanılmaktadır.