Göçmenler

Bir ülkeden diğerine göç eden göçmen­ler her dönemde görülmüştür. Ancak göçmenlerin göç nedenleri aşağıda gö­rüldüğü gibi farklıdır: 

Düzensiz göçmenler: Maddi imkân­sızlık ya da suç kaydı olması sebebiyle vatandaşı olduğu ülkeden diğer bir ül­keye yasadışı yollardan ulaşmaya çalı­şan, göç ettiği ülkede kalmak için yasal bir hakkı bulunmayan ve o ülkenin ya­salarını ihlâl ederek giriş yapan kişilere düzensiz (yasadışı) göçmen denir.

Vatansız kişiler: Kendi yasalarının işleyişi içinde hiçbir devlet tarafından vatandaş olarak sayılmayan kişilere va­tansız kişiler veya Almanca kaynaklı bir kelime ile haymatloz (heimatlos) denir.

Transit göçmenler: Ülkelerinden ay­rılmış ama nihai hedeflerine varmadan önce belirsiz ve çoğu zaman oldukça uzun bir süre ara duraklarda bekleyen, çoğu zaman düzensiz göçmenler için kullanılan terimdir.

Kadın göçmenler: Bir emek göçü ha­reketi olarak, özellikle bakım sektörün­de çalışmak amacıyla başka bir ülkeye göç eden kadınlardır.

Emekliler: Avrupa’nın güneyindeki ik­lim ve yaşam koşulları daha uygun olan yerlere giden Kuzey Avrupalı emeklile­rin bu göç hareketine “güneş göçü” de denmektedir.

Mülteciler: Ülkelerindeki savaş ve çatışma ortamından kaçıp başka bir devlete sığınmak isteyen ancak henüz başvuruları kabul edilmeyen kişilerdir.

Yüksek vasıflı göçmenler: Eski ta­birle «beyin göçü» akla gelse de, bugün küreselleşen ekonomiyle beraber ço­kuluslu şirketlerin yönetim kademe­lerinde çalışan ve bu görevleri kapsa­mında başka bir ülkeye göç eden yüksek eğitimli, yüksek ücretli işlerde çalışan kişilerdir. Bu grupta üst düzey yönetici­ler, yabancı öğretmenler, sanatçılar gibi kesimler bulunmaktadır.