Güncelleme Katsayısı

Her yılın Aralık ayında Türkiye İsta­tistik Kurumu tarafından açıklanan en son temel yıllı tüketici fiyatları genel indeksindeki değişim oranının yüzde yüzü ile sabit fiyatlarla gayrisafi yurtiçi hasıla gelişme hızının yüzde otuzunun toplamına bir tam sayısının ilave edil­mesi sonucunda bulunan değerdir. Bu­lunan değer emekliye ayrılanların ma­aşlarının hesaplanmasında kullanılır.