Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP)

(Southeastern Anatolia Project: SAP) Güneydoğu Anadolu için geliştirilmiş bir bölgesel kalkınma projesidir. Proje­nin kapsadığı iller Adıyaman, Batman Gaziantep, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak’tır. Ağırlıklı olarak tarımsal sulama ve enerji politikaları­na dayanan çok sektörlü ve bütünleşik (entegre) bir proje niteliğine sahiptir. Dicle ve Fırat nehirlerinin potansiye­linden yararlanmak için ilk adım 1936 yılında Atatürk’ün talimatı ile kurulan Elektrik İşleri Etüt İdaresi olmuştur. 1970’lerde sulama ve enerji amaçlı yatı­rımlara başlanmış, 80’li yıllarda ise sür­dürülebilir bölgesel kalkınma amaçlı çalışmalar ağırlık kazanmıştır. 1989’da hazırlanan GAP Master Planı çerçe­vesinde sonraki yıllarda projeler için yapılan toplam harcama 2017 fiyatları ile yaklaşık 100 milyar lirayı bulmuş­tur. Planlanan 22 baraj ve 19 santralın önemli bir bölümü faaliyete geçmiştir. 90’lı yıllarda eğitim, sağlık, kırsal ve kentsel altyapı, ormancılık ve ulaştırma yatırımları da Master Plan çerçevesine dahil edilmiştir. Bölgede sulanan alan 20 bin kilometrekareye ulaşmıştır.