Halk Bankası

Halk Bankası, esnaf, küçük sanat erba­bı ve küçük sanayicilerin mesleki kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 1933 yılında kabul edilen 2284 sayılı kanu­na dayanılarak 1938 yılında 3 milyon lira sermaye ile merkezi Ankara’da ol­mak üzere anonim şirket şeklinde ku­rulmuştur. Kanuna göre Halk Bankası şube açmayacak buna karşılık gereken yerlerde mevduat kabul etme yetkisi ol­mak üzere Halk Sandıkları namı altın­da anonim şirket halinde kredi müesseseleri teşkil edebilecekti. Ancak 1963 yılında kabul olunan 358 sayılı kanun ile Ankara, İstanbul ve İzmir Halk San­dıkları ve ajansları Türkiye Halk Bankası’nın şubeleri haline getirilmiştir. Tam adı Türkiye Halk Bankası olan bu kuruluş 1964 yılında kabul edilen 440 sayılı kanun ile iktisadi devlet teşekkü­lü statüsünü kazanmıştır.

Banka, özkaynakları ile mevduatından başka, idaresi kendisine tevdi edilmiş olan fonları, küçük sanatkâr, küçük sa­nayici ve el sanatları teşebbüsleriyle es­nafın üretimle ilgili kredi ihtiyaçlarına tahsis etmektedir. Bankanın şube sayısı 998’e, çalışan sayısı ise toplam olarak 18 bin 651’e ulaşmıştır. 2001 yılında ye­niden yapılanan ve organizasyon yapı­sını değiştiren banka faaliyetlerini beş ana başlık altında toplamış, operasyon ağırlıklı bankacılık anlayışına pazarla­ma nosyonunu da eklemiştir.