Halkla İlişkiler

(Public relations: PR) Şirketlerdeki halkla ilişkiler bölümlerinin amacı, müş­terilerin, şirketle iş yapanların ve kamu­oyunun şirket hakkındaki görüşlerini olumlu yönde etkilemektir. Halkla iliş­kiler bölümü şirketin bir sorun yaşaması durumunda, etik sınırlar içinde kalmak ve gerçeği saptırmamak kaydı ile şirke­ti savunabilir. Yeni bir markayı halkla ilişkiler yolu ile daha bilinir kılmak kısa sürede sonuç verebilen reklamlara göre daha sabırlı bir çalışma gerektirir. Ancak uzun vadede halkla ilişkiler daha etkili olabilmektedir. Halkla ilişkilerin temel hedefi “söz edilme değeri” yaratmaktır. Bu bölüm, çalışmaları ile şirketin genel imajına ve güvenilirliğine katkı yapmış­sa, tüketiciler şirketin ürünlerine de daha olumlu bakar. Yeni ürünün lansma- nında ilk adımı halkla ilişkiler çalışmala­rı ile atmak bazı durumlarda daha iyi so­nuçlar verebilir. Yeri bir marka oluşturan şirket bu ürünün etrafında bir “hikâye” oluşturmaya ihtiyaç duyar ve bu işlevi halkla ilişkiler bölümleri, medyadaki reklamlardan daha etkili olarak yapa­bilir.

Reklamlara göre daha az maliyetli olan halkla ilişkiler çalışmaları ürün ko­nusunda yeterli bilgi verip dikkati uyan­dırdıktan sonra medya reklamları dev­reye girebilir. Halkla ilişkiler elemanları gazetecilik ve haber yapma yöntemleri konusunda donanımlı oldukları takdir­de işlerinde daha başarılı olmaktadır. Bu elemanlar bir şirketin yeni ve önemli bir ürününü, gazetecilerin haber yapmayı tercih edeceği içerik ve biçimde suna­bilmek zorundadır. Yapılan haber kısa süreden ağızdan ağıza kulaktan kulağa yayılabilmektedir. Bölümün iletişim ça­lışmaları iki yönlüdür. Bu bölüm hem şirketin faaliyetini ve ürünlerini halka
tanıtmalı, hem de şirket yöneticilerine kamuoyunun ilgi duyduğu ve duyarlı olduğu güncel konular hakkında bilgi vermelidir. Şirketi veya kurumu tanı­tacak kitaplar, dergiler ve benzeri basılı malzemeleri hazırlamak, şirketle ilgili haberlerin yayınlanmasına katkı sağla­mak da bu bölümün görevleri arasında­dır. Kurumsal kimliğin oluşması ile ilgili araçları planlamak, gerekli araştırmaları yürütmek ve stratejileri belirlemek halk­la ilişkiler bölümlerinin uzun dönem hedefleridir. Etik sınırlar içinde kalmak koşulu ile lobicilik yapmak, şirketin baş­latmaya karar verdiği sosyal sorumluluk projelerinin seçimi, planlanması ve ge­liştirilmesi de bu bölümün önemli görev­lerindendir. Bölümün elemanları halkın duygularını, eğilimlerini ve toplumdaki moda ve trendleri iyi takip ettikleri tak­dirde yürütülen sosyal sorumluluk pro­jesi şirkete prestij kazandırabilir.