Hanehalkı

(Household) Aralarında akrabalık bağı bulunsun ya da bulunmasın aynı adres­te yaşayan bir veya birden fazla kişiden oluşan topluluktur. Türkiye’de 2000­ - 2020 döneminde hanehalkı sayısındaki artış oranı nüfus artış oranından daha yüksek oldu. Nüfus artış oranının azal­masının iç talepte ortaya çıkardığı olum­suzluğu, hanehalkının toplam sayısın­daki artış fazlası ile telafi etti. Hanehalkı sayısının artması ile her açılan yeni eve, ayrı mobilya, beyaz eşya ve benzeri alın­dığı için iç talep artışını sürdürdü.

Hanehalkının ortalama büyüklüğü: Toplam nüfusun toplam hanehalkı sa­yısına bölünmesi ile bulunur. Çekirdek ailenin yaygınlaşması ve tek başına ya­şayanlar ile boşandıktan sonra evlenmeyip çocukları ile yaşayanların artması hanehalkının ortalama büyüklüğünü düşürmektedir. Kentleşme, geçim sıkın­tısı ve konut kiralarının yüksekliği de ailelerde çocuk sayısının azalmasına yol saçmaktadır. Ortalama hanehalkı büyüklüğünü, ülkeler arasındaki karşı­laştırmalarda dikkate almak gerekir. Bu büyüklük ABD’de 2.5 ve AB’de 2.3, Tür­kiye’de ise 3.4’tür. Hanehalkı sayısının ve belirli ürünlerdeki penetrasyon (sahip­lik) oranlarının bilinmesi, satış planla­malarının daha gerçekçi olmasını sağlar. Örneğin 1000 aile başına düşen otomobil sayısı, 1000 nüfus başına düşen otomobil sayısından daha yüksektir. Hanehalkına göre otomobil sahiplik oranının yüksek olduğu durumlarda satışlarda hızlı artış ancak bir ailede iki otomobil eğiliminin yaygınlaşması ile ortaya çıkabilir.