Çift Maden Sistemi

(Bimetallism) İki değerli madenin para sisteminde bir arada kullanılmasıdır. Bu sistem paranın değeri açısından daha istikrarlı olacağı düşüncesi ile tek maden sistemine tercih edilmiştir. Altın üretiminin altın kullanımından daha y

Çift Vergileme

(Double taxation) Vergi mükellefleri­nin aynı servet veya gelir kaynağı üze­rinden iki defa vergilendirilmelerini tanımlar. Örneğin bir ülkede oturduğu halde gelirini bir başka ülkede elde eden kişi çifte vergilendirmeye tabi tutula

Çin Sanayi Üretimi

(China Industrial Production) 1980 sonrasında yüksek hızla büyüyen Çin ekonomisinin gidişatı artık tüm dünya­da ilgi ile izlenmektedir. Batı basınında üretim ve büyüme istatistiklerinin gü­venilir olmadığı ileri sürülmekte ama sanay

Çizgili Çek

(Crossed check) Bu kıymetli evrak üze­rindeki tutar, ibraz eden lehtara doğru­dan doğruya nakit olarak ödenmez. Çek üzerindeki miktar ancak bir banka he­sabı üzerine geçirilebilir. Lehtar parayı bu bankadan çekebilir. Çizgili çekin

Çocuk Zammı

(Child benefit, children’s allowance) Ücret veya maaş karşılığı çalışan bir ki­şinin bakmakla yükümlü olduğu çocuk­ları için işveren veya devlet tarafından sağlanan bir ek ödemedir. Cumhuri­yetin ilk yıllarında ödenen çocuk zam­ları

Çok Elyaflı Tekstil Anlaşması

(Multifibre Agreement: MFA) Sanayi­leşmiş ülkelerin baskıları sonucunda tekstil ürünlerinin ithalatına kota sı­nırlamaları getiren anlaşmadır. 1974 yılında Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) çerçevesinde imzalanan a

Çok Taraflı Yatırım Anlaşması

(Multilateral Agreement on Invest­ment: MAI) Doğrudan yabancı ser­maye yatırımlarına ilişkin kuralları serbestleştiren ve dünya kamuoyunda MAI diye bilinen anlaşmadır. Ulusla­rarası sermayenin herhangi bir engelle karşılaşmadan faal

Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı

(Multilateral Investment Guarantee Agency: MIGA) Gelişmekte olan ülke­lere yapılan doğrudan yabancı serma­ye yatırımlarını, millileştirme, yatırım sözleşmesinin bozulması ve kâr trans­fer güçlükleri gibi risklere karşı koru­mak amac

Çokuluslu Şirketler

(Multinational corporations) Aynı anda birçok ülkede faaliyet gösteren, tek bir merkezden yönetilen, üretim, satış ve yatırım hacimleri çok yüksek olan şirketlerdir. Özellikle İkinci Dünya Savaşı’nın sonrasında yatırımlarını ar­tıran b

Çöküntü

(Depression) İktisadi dalgalanmanın daralma aşamasında büyüme oranının düştüğü ve işsizlik oranının arttığı kriz durumunu tanımlar.

Çözümleme

(Resolution) Bir finansal kuruluşun fa­aliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli sermayeye artık sahip olmadığının ilgili otoritelerce tespit edilmesi durumun­da, bu kuruluşun faaliyetlerine devam edebilmesi için ihtiyaç duyduğu serm

Çürük Tahvil


(Junk bond) Mali gücünün üstünde borcu olan şirketlerin çıkardığı geri ödenmesi riskli olan tahvildir.

Çağrı Merkezi

(Call center) Satın alınan mal ve hiz­metler ile ilgili satış sonrası sorunların çözümü için kurulan iletişim sistemi­dir. Sorunlar bu merkezlerdeki müşteri temsilcilerine telefon veya e-posta ile iletilir.

Çalışma Grubu

(Account group) Reklam ajansında be­lirli bir müşteri için hazırlanan reklam projesinde görev alan ve ajansın strate­ji, medya planlaması, araştırma, yaratı­cı bölüm ve trafik gibi çeşitli bölümle­rinde çalışan kişilerden oluşan kar

Çapa Mağaza

(Anchor store) Bir yerel alışveriş mer­kezinde bulunan, ucuzluk veya kalite düzeyi nedeniyle tüketicilerin iyi tanı­dığı perakende işletmesidir. Bu mağaza merkez için bir çekim odağı görevini üstlenir.

Çapraz Satış

(Cross selling) Bir bölümün veya de­partmanın satıcısının, müşterilerine diğer departmanlardan tamamlayıcı ürünleride satmaya çalışmasını tanım­layan bir terimdir.

Çarşı

(Shopping district) Farsçada dört yanı açık alışveriş mekânlarına dört taraftan girilip alışveriş edilebilir anlamında çarsû denirdi. Kelime Türkçeleşince çarşı oldu ve belde merkezindeki sabit alışve­riş ve üretim yerleri için kull

Çekme Stratejisi

(Pull strategy) Nihai tüketicilere yöne­lik olarak yapılan ve onları perakende­cilerden ürünleri talep etmeye cesaret­lendiren tanıtım, tutundurma, reklâm ve benzeri etkinlikleri içeren stratejidir.

Çizgi Altı Reklam

(Below the line advertising) Bir firmanın bir reklam ajansı ile anlaşma yapmadan kendi imkânları ile indirim, postalama ve benzer yöntemleri kullanarak gerçek­leştirdiği tutundurma çalışmasıdır. Bu çalışma ile ulaşılacak potansiyel

Çizgi Üstü Reklam

(Above the line advertising) Reklamda dış mekânların veya televizyon, radyo, gazete, dergi, sosyal medya ve arama motorlarının kullanılmasını tanımla­yan bir terimdir