Çok Kanallı Pazarlama

(Multichannel marketing) Çoklu kanal yönteminde müşteri ile fiziksel mağa­za, mobil mağaza ve e-ticaret gibi temas noktalarının tümü kullanılmaktadır. Bu yöntemde bir veya birden çok pazar segmentine çok sayıda kanal ile ulaş­mak am

Çekirdek Aile

(Nuclear family) Yalnızca eşlerden veya eşler ve çocuklarından veya yalnız ebe­veyn ve en az bir çocuğundan oluşan ai­lelerdir. Bu hanehalkı tiplerinin belirlen­mesinde kullanılan çocuk terimi, anne ve babaya göre ferdin durumunu be

Çalışanı Ortak Yapma Planı

(Employee stock ownership plan: ESOP) Şirket çalışanlarını, şirket his­selerinin sahibi kılma planıdır.

Çapraz Ekipler

(Cross teams) Belirli sorunların çözü­mü için farklı departmanlardan gelen elemanların oluşturduğu ekiptir.

Çift Girişli Muhasebe

(Double entry bookkeeping) Bu kayıt tekniği bir yandan işletme varlıklarının ve bu varlıklardaki değişmelerin, diğer taraftan bu varlıklar üzerinde oluşan haklar ile bu haklardaki değişmelerin, aynı anda kaydedilmesini sağlar. Mu­ha

Çoklu Zekâ

(Multiple intelligence) Herhangi bir bil­ginin miadının dört-beş yıl içinde doldu­ğu günümüzde zekâ da yeniden tanım­lanmakta, bireyler ve örgütler için en iyi yöntemin bulunması amaçlanmaktadır. Bir zamanlar “zeki insan” deyince, m

Çerez

(Cookie) Ziyaret edilen internet siteleri tarafından bilgisayara geçici bir süreli­ğine yüklenen bir takım verilerin sak­landığı dosyalardır.

Çevik Yazılım Geliştirme

(Agile Software Development) Mevcut yazılım geliştirme süreçlerine tepki olarak doğmuş bir yöntemdir. Bu yön­temde iyi tasarıma, değişen ortama sürekli olarak uyum sağlama yetene­ğine, müşteri ile sürekli ilişki içinde bulunulmasına

Çok-Duvarlı Karbon Nanotüpler(ÇDKN)

(Multi-walled carbon nanotube) İç içe geçmiş birkaç eşmerkezli karbon tüp­ten oluşan karbon nanotüpleri bilgi­sayar çiplerini üretmek için kullanma projesinin ileri elektronik sektörünü Moore Kanunu’ndan da öteye taşıyaca­ğı tahmin

Çözülme Dönemi: Savaş ve Mütareke Yılları

Düyun-ı Umumiye’nin Osmanlı’nın ver­gi gelirlerinin büyük bölümüne el koy­ması nedeniyle devlet altyapı yatırım­larına, eğitime ve sanayinin teşvikine kaynak ayıramadı. 1910 sonrasında arka arkaya gelen Balkan Savaşı ve Birinci Düny

Çevrenin Korunması

1962: Rachel Carson, Silent Spring (Sessiz Bahar) adlı kitabında bazı bö­cek öldürücü tarım ilaçlarının kullanım düzeylerinin, insan ve hayvan sağlığını tehdit eden boyutlara ulaştığını açıkladı.