Özkaynak Getiri Oranı

(Return on equity: ROE) Belirli bir mik­tardaki öz kaynağa karşılık ne kadar kâr edildiğini gösteren ve kârın özkaynaklara bölünmesiyle hesaplanan orandır.

Özkaynaklar

Bkz. Özsermaye

Öznel Yoksulluk

(Subjective poverty) Bireylerin algı­lamasına bağlı olarak belirlenen yok­sulluktur. Birey toplumda geçerli olan refah standartları ve düzeyini dikkate alarak kendi durumu hakkındaki dü­şüncesini oluşturur.

Özsermaye

(Equity capital) Hissedarların sermaye olarak işletmeye yatırdıkları varlıklar ile işletmenin dağıtılmayan kârlarından oluşan şirket varlıkları toplamından borçların düşülmesiyle hesaplanan net varlıktır. İhtiyatlar ve kâr bilançoda ay

Öğrenen Örgüt

(Learning organization) Peter M. Sen­ge tarafından 1990 yılında tartışmaya açılan “öğrenen şirket” kavramı sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçildiği bir dönemin en temel kavramlarından birini somutlaştırdığı için kalıcı oldu. Geç

Öğrenme Biçimleri

(Learning styles) Şirket içi eğitimde çalışanların öğrenme biçimlerinin be­lirlenmesi eğitimin verimliliğini yük­seltir. İş hayatı ve eğitim süreci dikkate alındığında öğrenme biçimleri aşağıda­ki şekilde gruplanabilir:

Örnek Olay

(Case study) İşletme fakültelerindeki eğitimlerde kullanılan bir yöntemdir. Eskiden bu eğitim yöntemine “vaka etüdü” denirdi. Bu yöntemde herhan­gi bir gerçek veya kurgulanmış işletme problemi, eğitime tabi tutulanlara veri­lir ve ç

Özyönetim

(Self-management) Bir şirket veya ku­ruluşun sadece kendi çalışanları veya onların seçerek görev başına getirdikleri temsilcileri tarafından yönetilmesi biçi­mine “özyönetim” adı verilmektedir.

Örüntü

(Pattern) Yapay zekâda bu kelime “ge­nel tanım içinde bir varlığı tanımak için kullanılan özellikleri ve bu özel­likler arasındaki ilişkiler kümesi”ni ta­nımlamaktadır. Bu özellikler, geomet­rik bir şekil, desen, kalıp, ses, resim,

Örüntü Eşleştirme

(Pattern matching) Bir örüntüyü önce­den belirlenmiş bir örüntüler toplulu­ğu ile karşılaştırarak ve verilen kritere göre en yakın olanını seçerek tanımla­ma işlemidir.

Örüntü Tanıma

(Pattern recognition) Bir görüntüde yer alan anlamlı biçimlerin otomatik olarak analiz edilerek tanınmasıyla il­gili araç, gereç, yöntem ve tekniklerin bütününü ifade eden bir terimdir.

Özel Sektörün Sanayi Yatırımları

Devlet fabrikalarının bazılarının zarar etmesinden sonra özel sektör öncülü­ğünde sanayileşme görüşleri giderek güçlendi. 1871 yılında sadrazamlık gö­revinde bulunurken hayatını kaybeden Ali Paşa dönemin padişahına hitaben yazdığı v