Üretim yöntemi ile GSYH

(Production measure of GDP, produc­tion approach to measuring GDP) Üre­tim yöntemiyle gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) bir ekonomide yerleşik olan üretici birimlerin belli bir dönemde, ekonomik faaliyetleri sonucu yarat­mış oldukları

Ürün Dönemleri Teorisi

(Vernon product cycles) Bir malın üre­timini, yeni ürün aşaması (başlangıç), olgun ürün aşaması (gelişmiş ürün) ve standartlaştırılmış ürün aşaması ol­mak üzere üçe ayıran ve ABD’li iktisatçı Raymond Vernon tarafından geliştiri­len

Ürün Dönüşüm Oranı

(Rate of product transformation) Bağ­lantılı mal üretiminde malların birin­den bir birim daha fazla üretilebilmek için vazgeçilmesi gereken diğer mal miktarını gösteren orandır.

Üstyapı

(Superstructure) Altyapının üstünde yükselen dil, din, ahlak, ideoloji, siya­set ve hukuk gibi unsurların bütününü ifade eder. Üstyapı terimi, demiryolcu­lukta, karayollarında, gemi inşaatçılı­ğında ve hava meydanlarında da kulla­nı

Ürün Farklılaştırma Yöntemleri

(Product differentiation) Ürün farklı­laştırmasının çok sayıda yöntemi vardır. Farklılaştırma, fiziki görünüm, amba­laj, kalite, dayanıklılık, garantiler, satış sonrası hizmetler ve enformasyon gibi konular üzerinden yapılabilir. Ür

Ürün Maliyetleri

(Product costs) Bu terim, bir imalat işlet­mesinde faaliyet ürünleri ile ilgili dolay­sız hammadde ve dolaysız işçilik maliyet­leri ile yarı-mamul ve mamul maliyetleri i

Üç Boyutlu Biyoyazıcı

(3D bioprinter) Canlı varlıklardan bi­yopsi ile alınan hücrelerin canlı kal­masının sağlanması sonrasında belirli bir bilgisayar programı ile doku ve deri katmanlarının üretildiği cihazlardır. İlk biyoyazıcı cihazı 2006 yılında ya­p

Üç Boyutlu Yazıcı

(3D printer) Üç boyutlu yazıcı konu­sunda ilk buluş Japon Hideo Kodama tarafından 1981’de yapıldı. 1984’te Alan Le Méhauté, Olivier de Witte ve Jean Claude André üç boyutlu baskı cihazı­nın patenti için başvuruda bulundu. Bu üç muci