Şartname

(Specification) Satın alma, kiralama ve benzeri işleri gerçekleştirmek isteyen tüzel kişilerin düzenlediği resmi belge­dir. Bu belgede işi yapan ile yaptıranın taahhüt ettikleri koşullar yer alır.

Şeffaflık

(Transparency) Piyasanın durumu veya herhangi bir ekonomik olay, olgu, gelişme veya düzenleme hakkında herkesin tam bilgi sahibi olması du­rumudur. Şeffaflığın sağlanması için kamunun aydınlatılması çalışmalarına öncelik vermek gere

Şehir Ekonomisi

(Urban economics) 21. yüzyıla girilir­ken dünya şehirlerinde yaşayanların toplam dünya nüfusuna oranı yüzde 50’yi geçti. 2015’te dünya üzerindeki 380 şehir, dünyadaki toplam gelirin ya­rısının kaynaklandığı yer oldu. Bu geliş­meler

Şekerbank

Şekerbank 12 Ekim 1953 tarihinde her türlü bankacılık faaliyetleri yapmak üzere Pancar Kooperatifleri Bankası adıyla Eskişehir’de kurulmuştur. Kuru­luş ve ilk faaliyet yıllarında çok sayıda pancar üreticisi, kooperatifleri aracılığı

Şerefiye

(Betterment tax) Bir bölgeye sağlanan altyapı ve belediye hizmetleri sayesin­de değeri artan taşınmaz malların sahi­bi kişilerin hizmet sağlayanlara yaptık­ları vergi benzeri ödemedir.

Şufa Hakkı

(Pre-emptive right) Hisseli mülklerin satışında, hisse sahibi olan kişilere ön­celikle tanınan satın alma hakkıdır.

Şirket İçi Demokrasi

(Democracy in corporations) Yeni yüzyılda gerek ülke yönetiminde ge­rekse şirketlerde kalıcı büyümenin yo­lunun demokrasinin derinleşmesinden geçtiği düşünülmektedir. Çalışanların tümünün çözümlere katkıda bulunma­dığı işyerlerinde

Şirket İçi İletişim

(Internal communication) Bir zaman­lar, şirket içi iletişim küçük işyerle­rinde kısa bir konuşmayla, büyüklerde ise ilân panoları ile yürütülürdü. Ça­lışanların yalnız denileni yapmakla yetinmeyip, başarı için önerilerinin ve gönüll

Şirket Kültürü

(Corporate culture) Şirket kültürünün kaynağı, kurucuların temel değerleri, görüşleri ve varsayımlarıdır. Bu kültür, üst yönetimin toplantı düzenleyerek temel değerleri ve ilkeleri çalışanlara "tebliğ” etmesi ile oluşmaz. Toplumsal

Şirket Kültürünün Değişimi

(Change of corporate culture) Şirket kültürünün değişmesi, ülkelerdeki kül­türün değişmesi kadar çok uzun süreler gerektirmez ama bu değişim üç-dört yılda tamamlanacak bir süreç de değil­dir. Uzun yıllar boyunca vizyondan de­ğerlere

Şirketlerde Eğitim Çalışmaları

(Training activities in companies) Türkiye’de şirketlerde eğitim çalışma­ları yeterince gelişmiş değildir. Büyük şirketlerde bir eğitim departmanı olsa da küçük ve orta büyüklükteki şirket­lerde eğitim faaliyeti örgütlü bir niteliğe

Şirketlerin Değerlendirilmesi

(Evaluation of companies) Şirketler ile ilgili araştırma yapıldığında ekonomin genel durumunun ve şirketin içinde bu­lunduğu sektörün koşullarının da dik­kate alınması gerekir. Bunların dışında şirketin sektör ve ekonomi içindeki du

Şablon

(Template) Tanımlanacak bir varlığın parçası veya tamamı ile karşılaştırılan bir başvuru örüntüsüdür. Şablonlar karakter tanıma, hedef bulma, konuş­ma tanıma ve benzeri işlemler için kul­lanılmaktadır.

Şelale Modeli

(Waterfall Model) Şelale Modeli’nde yazılım geliştirme süreci analiz, tasa­rım, kodlama, test uygulama ve enteg­rasyon aşamalarından oluşmaktadır. İnternet döneminden önce “şelale mo­deli” inşaat projelerinde kullanım alanı bulmakta