ADNKS

1. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) Kişilerin yerleşim yerlerine göre nüfus bilgilerinin güncel olarak tutulduğu, nüfus hareketlerinin her an izlenebildiği, MERNİS (Merkezî veri tabanı ve Kimlik Paylaşımı Sistemi) kayıtlarındaki

Ar-Ge

Araştırma ve geliştirme

Araştırma ve geliştirme OECD tarafından, "bilgi dağarcığını artırmak amacıyla sistematik olarak sürdürülen yaratıcı çalışma ve bu bilginin yeni uygulamalar yaratmak için kullanılması" olarak tanımlanmıştır. Araştırma ve geliştirmenin ü

AB Çerçeve Programı

Çerçe¬ve Programı, Avrupa Birliği’nde çok uluslu araştırma ve teknoloji geliştir¬me projelerinin desteklendiği başlıca topluluk programıdır. Birincisi 1984 yılında başlayan Çerçeve Programları (ÇP) çok yıllı programlar olup, kapsa¬mı v

ABD Chicago FED endeksi

Chicago Federal Reserve Bank tarafından açıklanan bu endeks 85 ayrı aylık ekonomik göstergenin ağırlıklı ortalaması alınarak hesaplanır. Endeks ekonominin her alanını kapsar ve tek bir özet göstergede ekonominin gidişi konusunda fikir

ABD Dayanıklı Mallar Siparişleri

Veri ve istatis­tiklerin çoğunluğu olup bitmiş ekono­mik faaliyet hakkında bilgi verir. Oysa ekonomi ile ilgilenenler gelecek için ipucu bulma peşindedir. Bu nedenle Dayanıklı Mallar İçin Verilen Siparişler gös

ABD Federal Reserve "Bej Kitap" açıklaması

ABD Merkez Bankası tarafından yılda sekiz kez yayınlanan “Bej Kitap” eko­nomideki mevcut durumu özetler. Ki­tapta istatistikler değil, iş insanlarının ve ekonomistlerin ekonominin gidişi hakkındaki görüşleri bu

ABD FOMC Açıklamaları

Federal Açık Piyasa Komitesi (Fede­ral Open Market Committee: FOMC) normal olarak yılda sekiz kez toplanır. Komite’nin para ve faiz politikası hak­kında aldığı kararlar, para ve sermaye piyasalarını etkiler. FOMC, 12 üyesi ka­palı kapı

ABD Gayrisafi Yurtiçi Hasılası

Her ülkede olduğu gibi ABD’de de gayrisafi yurtiçi hasıla en önemli ekonomik gös­tergedir. Bureau of Economic Analysis (BEA) tarafından hesaplanır. Ekonomi­nin güçlü ve zayıf noktaları, milli gelir istatistikle

ABD Haftalık İşsizlik Sigortası Başvuruları

(Weekly Claims for Unemployment In­surance) ABD Çalışma Bakanlığı, her haftanın perşembe gününde yerel saat­le sabah 8.30’da ilk kez yapılan işsizlik sigortası başvurularını, önceki cumar­tesi günü sonuçlanan hafta için açıklar. Yat

ABD ISM-PMI araştırması

(Institute of Supply Management’s Purchasing Manager Index) Herhan­gi bir ayda imalat sanayisi hakkında ilk açıklanan gösterge ISM’in İmalat Sa­nayisi Araştırması’dır. Takip eden ayın ilk günü sabahı açıklanan bu araştırma piyasaları h

ABD İnşaat Ruhsatları

(Building Permits) ABD’de yatırım harcamalarının yüzde 27’sini, milli ge­lirin ise yüzde 5’ini oluşturan inşaat sektörü ile ilgili göstergeler, tüm piya­saları etkiler.

ABD istihdam göstergeleri

(Employment statistics) ABD Çalışma Bakanlığı’na bağlı Bureau of Labour Statistics (BLS) tarafından düzenlenen “Employment Situation” göstergesi her ayın ilk cuma günü doğu yerel saatiyle 8.30’da açıklanır. Hesaplamalarda esas alınan v

ABD Kişisel Gelir ve Harcamalar

(Personal Income and Spending) Bu gösterge, tüketicilerin kazandıkları pa­ranın ne kadarını harcadıklarını ve ta­sarruf ettiklerini kayıt altına alır. ABD Ticaret Bakanlığı’na bağlı Bureau of Economic Analysis (BEA) tarafından refer

ABD Mevcut Evlerin Satışları

(Existing Home Sales) ABD’de satın alınan her 10 evin sekizi ikinci el oldu­ğu için bu istatistik de ilgiyle izlenir. Satışların düzeyi, konut talebi ve eko­nominin genel gidişi konusunda ipuç­ları verir. Tapu işlemlerinin gecikmesi ne

ABD Öncü Göstergeler Endeksi

(Leading Economic Index: LEI) 1995’e kadar ABD Ticaret Bakanlığı’nın hazır­ladığı bu endeks, daha sonra kâr amacı gütmeyen Conference Board tarafın­dan yayınlanmaya başladı. Bu endeks ekonominin nereye gittiğini bilmek is­teyen ama say

ABD Perakende Satışlar

(Retail Sales) ABD’de tüketici harca­maları, toplam harcamaların yüzde 70’ini oluşturur. Bunun üçte biri de perakende satışlara gider. ABD Ticaret Bakanlığı’na bağlı Sayım Bürosu’nun (Bureau of Census) hazırladığı bu gös­terge, refe

ABD Philly Endeksi

(Federal Reserve Bank of Philadelphia Business Outlook Survey) Yayınlanan endeks iş hayatındaki genel görünümü yansıtır. Medyada “Philly Index” olarak adlandırılan bu endeks, yalnız ABD’nin doğusundaki Pennsylvania, New Jersey ve Delaw

ABD Sanayi Üretimi ve Kapasite Kullanımı

(Industrial Production and Capacity Utilization) Federal Reserve Board (ABD Merkez Bankası) tarafından açık­lanan bu istatistikler sanayi üretimi ve kapasite kullanımı hakkında bilgiler ve­rir. Bir ayın verileri sonraki ayın ortasın­da

ABD Tüketici Fiyatları Endeksi

(Consumer Price Index: CPI) Her ül­kede olduğu gibi ABD’de de en popüler gösterge enflasyon endeksleridir. Bu endeksler içinde en çok izlenen tüketici fiyatları endeksidir. Tüketici Fiyatları Endeksi, Bureau of Labour Statisti­cs (BLS)

ABD Tüketici Güven Endeksi

(Consumer Confidence Index) “Confe­rence Board” adlı özel kuruluş tarafın­dan hazırlanan bu aylık eğilim anketi, yapıldığı ayın son salı günü yerel saatle 10.00’da yayınlanır. Ankette 5 bin aile­ye iş imkânları, tüketim harcamaları