Avrupa Birliği (AB)

(European Union: EU) 1957 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) adıyla kuruldu. Türkiye’de halk arasın­da “Ortak Pazar” veya “Müşterek Pazar” adı ile anıldı. Yeni üye ülkelerin katılımı ve ekonomik bütünleşme sağlandıktan sonra 19

Avrupa İyi Tarım Uygulamaları

(Euro Retailer Produce Working Group Good Agriculture Practices: EUREPGAP) Avrupa Perakendeciler Çalışma Grubu içindeki perakendeciler tarafından 1997 yılında başlatılmış iyi tarım uygulamaları ölçüleridir.

Avrupa Konseyi

(Council of Europe) Avrupa ülkele­ri arasında iktisadi, sosyal ve kültürel gelişmeyi sağlamak amacıyla Belçika, İngiltere, Danimarka, Fransa, Hollan­da, İrlanda, İtalya, İsveç, Lüksemburg ve Norveç’ten oluşan on Avrupa ülkesi arasın

Avrupa Köken Kümelenme Sistemi Birliği

(Pan-European Cumulation of Origin System) Farklı ülkelerde işlenmekte olan eşyanın serbest dolaşımını en­gelleyen köken kurallarını ortadan kaldırmayı amaçlayan bir birliktir. Avrupa sanayisinin üçüncü ülkeler karşısında tek bir sa

Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu

(European Coal and Steel Community)

Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, Lüksemburg ve Hollanda tarafından üye devletler arasında kömür ve çelik ala­nında ortak pazarın kurulması amacıyla 1951’de imzalanan antlaşmayla oluştu­ru

Avrupa Merkez Bankası

(European Central Bank: ECB) Avrupa Birliği üye ülkeleri arasında fiyat istik­rarını sağlamak üzere 1998 yılında kurulmuştur. Bank

Avrupa Para Birimi

(European Currency Unit: ECU) Av­rupa Birliği ülkeleri tarafından 1979 yılında kullanılmaya başlanan parasal bir hesap birimidir. Avrupa Para Siste­mi çerçevesinde üye ülke paralarının belli miktarlarda katılımıyla oluştu­rulmuş ve

Avrupa Para Sistemi

(European Monetary System: EMS) Üye ülke ulusal parasını sabit kur üze­rinden Avrupa Para Birimi’ ne (ECU) bağlamak ve ulusal döviz piyasasında parite üzerinden müdahale etmek ama­cıyla 1979 altı AB üyesi üye ülke tara­fından kurulm

Avrupa Patent Bürosu

(European Patent Office) 1973 yılında imzalanan Avrupa Patent Sözleşmesi’ne dayalı olarak 1977 yılında kurulan ve bu sözleşmeyi im

Avrupa Serbest Ticaret Birliği

(European Free Trade Association: EFTA) Avusturya, Danimarka, Nor­veç, Portekiz, İsveç, İsviçre, İngiltere ve Finlandiya tarafından 1960 yılında üyeler arasındaki ticaret engellerini kaldırmak üzere serbest ticaret bölge­si olarak k

Ayar Damgası

(Hallmark) Altın ve gümüş gibi değerli madenlerden yapılan eşyanın saflık de­recesini gösteren resmi işarettir.

Ayı Piyasası

(Bear market) Yatırımcıların gelecek konusunda karamsar olduğu, hisse se­nedi fiyatlarının genel olarak düşük dü­zeylerde kalacağı beklentisinin yaygın­laştığı bir yatırım ortamı “ayı piyasası” olarak adlandırılır. Bu ortamda hisse

Ayıplı Mal

(Defective commodity) Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavu­zunda ya da reklam ve ilânlarında yer alan veya satıcı tarafından bildirilen nitelik veya niteliği belirleyen niceliğe aykırı olan mallardır. Söz konusu malın st

Ayı Tuzağı

(Bear trap) Fiyatların düştüğü bir pi­yasanın tam aksi yönde harekete baş­layıp artışa geçtiği bir ortamda açığa satış yapmış yatırımcıların karşılaş­tığı olumsuz durumdur. Bu kişiler po­zisyonlarını kapatmak için yüksek fiyattan al

Ayrışma Olgusu

(Decoupling) Belirli bir grup ülke için­de bir ülkenin, diğerlerinden farklı bir performans göstermesi ayrışma olarak nitelendirilir. Ayrışma pozitif veya ne­gatif olabilir. Pozitif ayrışma gruptaki ülkelerde ekonomik göstergeler ol

Ayrıştırma

(STRIP: Separate Trading of Registe­red Interest and Principal of Securi­ties) Kuponlu bir menkul kıymetin ana­parası ve kuponlarının ayrı ayrı işlem görebilmesi amacı ile ayrıştırılmasını ifade eder. Amaç, özellikle uzun vadeli kup

Azalan Kâr Oram

(Diminishing rate of profits) Mark­sist yaklaşıma göre kapitalist sistemde teknolojik ilerlemenin makineleşmeye yol açmasına bağlı olarak işçinin yerini makinenin almasıyla kâr oranının azalmasını tanımlayan

Azalan Maliyetler

(Decreasing costs) Azalan maliyetler kavramı ile kapasite değişiminin üre­tim üzerindeki sonuçları incelenir. Firma büyürken, toplam üretim düze

Azalan Marjinal Fayda Kanunu

(Law of diminishing marginal utility) Marjinal fayda 19. yüzyıldaki iktisat­çılar tarafından geliştirilmiş bir kav­ramdır. Bu iktisatçıların yaptıkları tes­pitlere göre tüketimle birlikte toplam fayda artmakta ancak malın en son ek

Azalan Verim Kanunu

(Law of diminishing returns) Belirli bir teknolojik yoğunluğa sahip firma, üretim faktörlerinin bileşimini ser­bestçe belirleyebilir. Firmalar optimal bileşimi bulduktan sonra bileşimi boz­madan faktörlerin miktarını artırarak üreti