Az Gelişmiş Ülkeler

(Underdeveloped countries) Gelişen veya gelişmekte olan ülkeler için 1950 ve 1980 arasında yaygın olarak kullanı­lan terimdir. Bu terim, henüz gelişme­miş ülkelerin hep gelişmemiş kalacağı izlenimini verdiği için 1980’den sonra kull

Açık Dağıtım

(Open distribution) Belirli bir malın belli bir bölgeye dağıtımı konusunda herhangi bir ayrıcalık belirlenmediği durumu tanımlayan bir terimdir.

Advertoryal

(Advertorial) Reklamın habermiş gibi sunulmasıdır. Ancak metnin uygun bir yerinde “advertoryal” yazısının bulun­ması gerekir.

Ağızdan Ağıza Pazarlama

(Word-of-mouth marketing) Tüketi­cilerin günlük hayatlarında belirli bir mal veya hizmetle ilgili düşüncelerini ve deneyimlerini yakın çevresi ile pay­laşmalarını konu alan pazarlama kav­ramıdır. Bir kişi, ürünün kalite ve fiyat açı

AIDA Modeli

(AIDA model) AIDA kısaltması İngiliz­cedeki attention (dikkat), interest (ilgi), desire (arzu) ve action (eylem) kelime­lerinin ilk harflerinden oluşur. AIDA tutundurma ve satış sürecini anlatır. Bu yaklaşıma göre önce alıcının dikk

Alameti Farika

(Trademark) Sözlük anlamı ayırıcı işa­rettir. Bir ticari malın belirli bir işletme­de yapıldığını, hazırlandığını veya satışa çıkarıldığını göstermeye yarayan ve o malın üzerine konulan ayırıcı alamet, işaret ve yazılardır. Bu işare

Alışveriş Merkezi (AVM)

Shopping center) Kent merkezlerinin yoğun trafiğinden uzakta yerlerde kurulan ve farklı ürünler ve hizmetler sunan pe­rakende mağazalarının bulunduğu kapalı alışveriş me

Alt Pazar

(Downmarket) Orta ile düşük kaliteli mal ve hizmetlerin daha ucuz fiyatlarla satıldığı pazar bölümüdür.

Ambalaj

(Package) Bir ürünü diğerlerinden ayırmak, tanımlamak, çevresel etkiler­den korumak ve satışını kolaylaştırmak için kullanılan kutu veya benzeri mal­zemedir. Ambalajlar kâğıt, ahşap, tene­ke veya plastikten hazırlanabilir. Türkiye’d

Amblem

(Logo) Bir işletmenin, markanın veya kuruluşun sürekli olarak kullandığı ve kimliği ile bağlantılı olarak oluşturul­muş grafik tasarıma verilen addır.

Assessor

(Assessor) Yeni ürünün test pazarlama­sı aşamasından önce satış potansiyeli ve tahmini satış düzeyi hakkında bilgi veren modelleme ve ölçüm sistemine verilen addır.

Aşırı İletişim Yüklemesi

(Communication overload) Satıcı tara­fından yoğun bir bilgi sağanağına ma­ruz bırakılan tüketicinin yaşadığı kar­gaşayı tanımlayan bir terimdir.

Atmosferik

(Atmospherics) Perakendeci mağazalar­da mimari, tasarım, yerleşim, dekoras­yon, ses ve ışık düzeni, erişilebilirlik, ısı ve gürültü gibi satışları etkileyen faktör­lerin bütününü ifade eden bir terimdir.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS)

2006 yılında getirilen bu sistem ile yer­leşim yerleri nüfus bilgilerinin güncel olarak tutulması ve nüfus hareketleri­nin düzenli olarak izlenebilmesi amaç­landı ve mevcut idari kayıtların adrese dayalı olarak geliştirilmesi hedefl

Aile

(Family) Doğum, evlilik ve evlat edin­me yolu ile aralarında akrabalık ilişki­leri bulunan iki veya daha fazla kişinin oluşturduğu nüfus birimidir. Ailelerde çocuklar, akrabalar ve evli çiftler ile çocukları bir arada yaşayabilir. A

Aile Planlaması

(Family planning) Ailelerin doğum kontrol yöntemlerini kullanarak iste­dikleri zaman ve istedikleri sayıda ço­cuk sahibi olmalarıdır.

Anne Ölüm Oranı

(Maternal mortality rate) Belirli bir dönemde, genellikle gebelik, doğum ve doğum sonrası komplikasyonlar ne­deniyle meydana gelen ölüm sayısının her 100 bin canlı doğuma oranıdır. Do­ğumdan sonraki 42 gün içinde, doğum­la ilgisi ol

ABC Analizi

(ABC analysis) 1- Herhangi bir şirket­te veya kurumda malzeme yönetimin­de kullanılan bir tekniktir. Analizde önemli stok kalemlerini belirlemek ve daha etkili bir şekilde kontrol etmek için üçlü sınıflama kullanılır. A grubun­daki

ABC Yöntemi

(Activity based costing) Faaliyete da­yalı maliyet sistemini tanımlayan bir kısaltmadır. Bu yöntemde üretim süre­cinin her aşamasındaki işlemler ve bu işlemlerin maliyetleri belirlenir. Böylece genel imalat maliyetlerinin, üretilen

Açık Defter Yönetimi

(Open Book Management: OBM) Bir şirketin performansı ile ilgili tüm bilgi ve belgelerin çalışanların incelemesine, eleştirmesine ve katkısına açık tutul­masını savunan katılımcı ve demokra­tik bir yönetim felsefesidir. 1993 yılın­da