Analitik Düşünce

(Analytical thinking) Yöneticilerin karar alma sürecinde kullandığı araç­lardan biri de somut durumun somut tahlilidir. Bazen “analiz” bazen de “çö­zümleme” diye adlandırılan bu zihinsel faaliyet, sorunların çözümüne giden yolu kısa

Ana Ortaklık

(Parent company) Bir veya daha çok sayıda firmayı doğrudan doğruya veya dolaylı olarak denetleyen ekonomik ku­ruluştur. Ana ortaklığa veya şirkete bağlı diğer şirketler tüzel kişilik sahibidir. Ana şirket, denetimini bu şirketlerin

Ana Sanayi

(Key industry) Yan sanayi kuruluşla­rının girdi sağladığı ve tüketiciye su­nulacak ürünlerin üretiminin yapıldığı sanayi kuruluşlarıdır.

Anonim Şirket

(Joint-stock company) Her türlü eko­nomik amaç ve konuda kurulabilen, esas sermayesi hisselere bölünmüş bir şirket türüdür. Anonim şirket borçları konusunda yalnız öz varlığı ile sorum­ludur. Ortakların sorumluluğu taahhüt ettikleri

Anüite

(Annuity) Bir borcun belirli bir yılda ödenmesi gereken anapara ve faiz tuta­rının toplamını ifade eder. Anüite = İtfa tutarı + Yıllık faiz. Terim, Latincede yıl anlamına gelen “annus” kelimesinden türetilmiştir.

Apel

(Call) Ödeme çağrısıdır. Anonim şir­ketlerin kuruluşunda taahhüt edilen sermayenin ödenmemiş kısmının ödenmesi için yapılan çağrıdır. İlânla yapılan apel ile istenen bedelin belirti­len zaman ve tutarda ödenmemesi pay sahibinin teme

Ara Bilançolar

(Interim balances) Yıl sonundaki bi­lanço dışında değişik zamanlarda, haf­talık, aylık veya üç aylık dönemler için düzenlenen bilançolardır.

Arama Konferansı

(Search conference) Fred Emery’nin geliştirdiği bir toplantı tekniği olan ara­ma konferanslarının amacı ortak aklı devreye sokmaktır. Normal olarak doğ­rudan ilişkide bulunmayan kişiler bir araya getirilerek tartışma yöntemiyle tasa

Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge)

(Research and development: R&D) Şirketler rekabet gücünü artırmak, ürün farklılaştırmasına gitmek ve yeni üre­tim yöntemleri ile maliyeti düşürmek için araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) çalışmaları yapar. Ar-Ge çalışmala­rı gelece

Ar-Ge Anlaşmaları

(Research & Development Agreements) Yeni ürünler geliştirilmesi ve bu süreç­te karşılaşılan risk ve elde edilen fay­daların paylaşılması amacıyla yapılan ve bu amaca yönelik Ar-Ge çalışma­ların birden fazla teşebbüs tarafından o

Arızi Gelir ve Gider

(Incidental income and expense) Za­man zaman ortaya çıkan ve düzenli ol­mayan gelir ve gider kalemleridir.

Artan Maliyet Dağıtım Yöntemi

(Incremental cost allocation method) Ortak maliyetlerin, bu maliyetlerden yararlanan birimlere öncelik sırasına göre dağıtılmasıdır.

Artık Kâr

(Residual income) Faaliyet kârından yatırımın fon maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan bölüme denir. “Kâr üstesi” de denen bu kavram, General Electric firması tarafından geliştirilmiştir. Artık kârı bulmak için bölümün kârından ya­pıl

Asimetrik Bilgi

(Asymmetric information) Piyasada veya bir ürün pazarında kişilerin fark­lı bilgi ve enformasyon düzeyine sahip olmalarını tanımlayan bir terimdir. Ka­muyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve benzeri kuruluşlar, bilgi düzeylerinin birbiri

Asit Test Oram

(Acid-test ratio) Nakit ve hemen satıla­bilecek tahvil ve bono gibi cari likit ak­tiflerin, cari borçlara oranıdır. Asit test oranı cari orana göre daha anlamlıdır. Çünkü cari oranda hemen paraya çev­rilemeyecek mal stokları da dikk

Aval

(Backing a bill, aval) Ticari senetlerden doğan bir borca kefil olacakların senedin arka yüzüne şerh ve imza koyması işle­mini tanımlar. “Aval içindir” veya benze­ri bir ifade kullanıldığında ve senet imza edildiğinde kefalet doğmuş

Avans

(Advance payment) İleride ödenecek bir borcun peşin ödenen bölümüdür. Bu ödemeler daha sonra toplam borçtan mahsup edilir.

Ayarlama Kayıtları

(Adjusting entries) Dönem sonunda ya­pılması gereken envanter kayıtlarıdır. Bu kayıtlar, dönemin tahakkuk etmiş gerçek gelir ve giderlerinin mali tablo­lara yansımasını sağlar. Örneğin faiz ödeme dönemi ertesi yıl olan bir tahvil el

Ayni Haklar

(Real rights) Bir kimseye bir mal üze­rinde egemenlik sağlayan ve bu nedenle herkese karşı ileri sürülebilen haklardır.

Ayni Ödeme

(Payment in kind) Bir alımın bedelinin veya borcun nakit olarak değil de mal olarak ödenmesidir.