Altın Bloku

(Gold Block countries) İngiliz sterlini­nin 1931’deki devalüasyonundan son­ra paralarını korumak isteyen Fransa, Hollanda, İsviçre ve Belçika 1934’te Al­tın Bloku Anlaşması’nı imzaladı. Blok, 1935’te dağıldı.

Altın Havuzu

(Gold pool) Altın fiyatındaki yükselme­yi belirli bir tavanla sınırlamak amacıy­la ABD, İngiltere, Batı Almanya, Fransa, İtalya, Belçika, Hollanda ve İsviçre ta­rafından 1961 yılında kurulan ve 1967 yılında dağılan birliktir. Bu hav

Altın Hisse

(Golden share) Şirketlerde karar me­kanizmasında belirleyici durumda bu­lunan ve genellikle miktarı az, ancak sahip olduğu yetki nedeniyle son derece değerli ve imtiyazlı hissedir. Altın hisse, sahibine şirketin stratejik kararların

Altın Kambiyo Sistemi

(Gold Exchange Standard) Uluslarara­sı ödemelerde uzun süre uygulanan bir dolaylı konvertibilite sistemidir. Altın bu sistemde halk arasında ve piyasa­larda değişim aracı olarak kullanılmaz. Altın Kambiyo Sistemi 1922 Cenevre Konfer

Altın Kaydı

(Gold clause) Enflasyonun aşındırıcı etkisinden kurtulmak için bir sözleş­mede borcun anapara ve faizinin he­saplanmasında altın değerinin ölçü alınmasını öngören kayıttır.

Altın Külçesi

(Gold bullion) Üzerinde ağırlığı, saflık derecesi ve çıkaran kurumun adının yazılı olduğu külçe veya çubuk şeklinde basılan altındır.

Altın Külçe Sistemi

(Gold bullion standard) Bu sistemde altın ödeme aracı ve devletin resmi pa­rası olarak piyasada dolaşımda değildir. Değerli maden, banknotların garantisi olarak merkez bankalarında külçeler ve çubuklar haline saklanır. Altın külçe s

Altın Noktaları

(Gold points) Altın standardına bağlı paraların kambiyo piyasalarında dalga­lanma sınırlarına altın noktaları denir. Altın standardının iki altın noktası, altın çıkış ve altın giriş noktalarıdır. Altın para standardının uygulandığı

Altın Para

(Gold coin) İlkçağdan 1920’ye kadar altın paralar çeşitli ülkelerde dola­şımdaydı. Bilinen en eski altın para milattan önce 2900 yılına aitti ve Hin­distan’da Mohenjo-daro kazılarında bulunmuştu.

Anadolu’da tedavülde (do

Altın Piyasası

(Gold market) Bir değerli maden olan al­tının alınıp satıldığı alıcı veya satıcıların bir araya geldiği fiziki veya fiziki olma­yan mekânlardır. Uluslararası ekonomik alanda altının “rezerv” statüsünde ol­ması bu piyasanın önemini a

Altın Sertifikası

(Gold certificate) ABD’de 1865 ile 1933 yılları arasında dolaşımda olan bu ser­tifikaların sahipleri bunları ibraz ettik­lerinde belirtilen miktarda altın alabi­liyorlardı. 1929-1932 Dünya Ekonomik Krizi sırasında bu sisteme son ver

Altın Sikke Sistemi

(Gold species Standard) Birinci Dünya Savaşı’na kadar uygulanmış bu sistemde madeni ve kâğıt paraların ödeme gücü eşitti. Halk ödemelerini istediği şekilde kâğıt para veya altın ile yapabilirdi. Mer­kez bankaları ibraz edilen bankno

Altın Standardı

(Gold standard) Bu rejimi uygulayan ülkelerde para değerinin altın karşılığı kanunla tespit edilirdi. Merkez banka­ları ibraz edilecek banknotun değerini altınla, ibraz edilecek altının değerini ise banknotla ödemeyi taahhüt ederler

Altın Tranşı Pozisyonu

(Gold tranche position) IMF’e üye bir ülkenin bu kuruluşta bulunan mevdu­atının altın-konvertibl paralardan olu­şan bölümüdür.

Alt İşveren

(Subcontractor) Bir işverenden, işye­rinde yaptığı mal veya hizmet üretimi­ne ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde iş alan kişidir. İşin bir bölümünün diğer bir kişi tarafından üstlenilmesinin nedeni teknolojik ol

Altyapı

(Infrastructure)

1- Ülkelerin haberleş­me ve ulaştırma, enerji ve sulama sis­temlerinin bütününü ifade eder. Daha geniş bir tanımda eğitim ve sağlık sis­temleri, finansal ve yasal sistemler de altyapı kapsamı altında kab

Altyapı Yatırımları

(Infrastructure investments) Mal ve hizmet üretimi yatırımlarının artması enerji, ulaştırma, haberleşme ve ileti­şim yatırımlarının tamamlanması ile mümkün olur. Altyapı yatırımlarını ge­nellikle devlet yapar. Ancak altyapı tesisler

Ambargo

(Embargo) Bir ülkenin askeri, siya­si ve ekonomik nedenlerle bir malın serbestçe taşınmasını ithalatını veya ihracatını önleyici tedbirler almasını tanımlayan bir terimdir. Olağanüstü durumlarda uygulanan bu önlem bir devleti zor du

Anadolubank

Habaş Grubu tarafından 1997’de özel­leştirme sonrasında satın alınan özel mevduat bankasıdır. Üç şube ile işe baş­layıp 2019’da 111 şubeye ve 1642 çalışa­na ulaşmıştır.

Anadolu Kaplanları

50’li yıllarda sanayi tesislerinin önem­li bir bölümü İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Bursa’da kurulmuştu. 80’li ve 90’lı yıllarda ise girişimciler Eskişehir, Gaziantep, Edirne, Tekirdağ, Denizli, Çorum, Kayseri, Konya, Kahramanma