Analık Sigortası

(Maternity insurance) Bu sigorta 5510 sayılı kanun uyarınca hizmet akdine tabi veya kendi adına ve hesabına ba­ğımsız çalışan sigortalı kadınları kapsar. Sigortalı kadının veya sigortalı erkeğin sigortalı olmayan eşinin gebeliğinin

Analitik Bilanço - TCMB Analitik Bilançosu

(Analytical Balance Sheet - CBRT Analytical Balance Sheet) Analitik bilanço genel bir ifade ile bilançonun aktif ve pasif kalemlerinde yer alan he­sapların birbiriyle netleştirilerek uygun bir gruplama altında toplulaştırıldığı bila

Ana Metal Sanayii

(Metallurgical industry) Maden cev­herini işleyerek, tüketim malı üreten sanayi dallarına girdi sağlayan sanayi dalıdır. Demir-çelik, alüminyum, bakır, kurşun, krom, çinko ve kalay gibi me­tallerin elde edilmesi ana metal sanayi tes

Anapara

(Principal, capital) Üzerinden faiz hesaplanacak esas paraya veya banka mevduatına anapara denir. Ödünç veri­len paranın aslına da anapara denir. Es­kiden bu kelime için res’ül-mal terimi kullanılırdı.

Anarko-Sendikalizm

(Anarcho-syndicalism) Sendikalizmin anarşist bir türü olup kapitalizmin tas­fiyesine odaklanan, dünya emekçilerini örgütleyerek liderlerin ve yöneticilerin olmadığı bir yapı oluşturmayı amaç­layan bir düşünce akımıdır. Toplumu yeni

Ana Sanayi

(Key industry, main industry) Ana sa­nayi ürünün tasarımının, üretiminin ve pazarlamasının yapıldığı sanayi tesis­leridir. Bu sanayilerin hammadde, par­ça ve girdi aldıkları kuruluşlar ise yan sanayi olarak adlandırılır.

Anatosizm

(Anatocism) İşleyen faizin vade sonun­da otomatik olarak anaparaya eklenme­sini sağlayan sisteme verilen addır.

Angarya

(Forced labour) Angarya, bir ücret ödenmeden kişiye iş yaptırılmasıdır. Anayasa angaryayı şu madde ile yasak­lamıştır: “Hiç kimse zorla çalıştırıla­maz. Angarya yasaktır. Şekil ve şartları kanunla düzenlenmek üzere hükümlülük veya t

Ani Duruş

(Sudden stop) Özellikle gelişmekte olan ülkelerde, ülke ekonomisine ilişkin siyasi veya iktisadi istikrarsızlık gibi iç­sel veya küresel likidite koşullarının da­ralması ve bulaşıcılık etkisi gibi dışsal nedenler yüzünden kısa vadel

Ani Faiz

(Instant interest) Sermayenin herhan­gi bir zaman bölümü içinde getireceği faizdir. Bileşik faiz uygulamasının bu yönteminde bir yıllık dönem içinde faiz oranının sonsuz sayıda bileşik değeri ile ulaşacağı nihai faiz oranını gösteri

Ani Grev

(Wild strike, wild-cat strike) İşçilerin aralarında anlaşarak veya işçi sendika­sının kararı ile birdenbire ve işverene haber vermeden işi bırakmalardır. Av­rupa ülkelerinin bazılarında uygulana­bilen bu grev türü, Türkiye’de kanuns

Ankara Antlaşması

Türkiye ile Avrupa Ekonomik Toplulu­ğu (AET) arasında ortak üyelik statüsü kuran anlaşmadır. Türkiye bu topluluğa ilk kez 31 Ağustos 1959’da başvurmuş, Ankara Anlaşması 12 Eylül 1963’te im­zalanmıştır. Anlaşma ilgili ülkelerin parla

Ankes

(Cash reserve, encaisse) Bankaların kendi yönetimlerinin kararı ile kasa­larında hazır bulundukları paraya de­nir. Bu para mevduat çekilişi veya gün­lük işlem ve ödemeleri karşılamak için hazır tutulur. Ankesin oranı veya tu­tarı iç

Anti-Damping Vergisi

(Antidamping tax) Herhangi bir ülke­deki şirket, bir malın değerini ekonomik olmayan bir düzeye düşürüp, uluslararası ticaretteki pazar payını artırmak ve itha­latçı ülkedeki rakiplerini pazardan silme­yi hedeflediğinde ithalatçı ül

Anti-Enflasyonist Politika

(Anti-inflationist policy) Hükümetlerin yükselme eğilimindeki enflasyon oran­larına karşı uyguladığı politika önlemleri demetini tanımlar. Anti-enflasyonist po­litikada zamanlama ve birbiri ile uyumlu önlemlerin bir paket halinde uygul

Anti-Tröst Politika

(Antitrust policy) Piyasalarda veya belirli bir mal ve hizmet piyasasında tekelci güç kazanmış firmaların hak­sız kazançlarını önlemek için alınan önlemlerdir. ABD’de ilk anti-tröst mevzuat 1890 yılında Sherman Act ile çıkarılmıştır

Antrepo

(Warehouse) Gümrük vergisine konu olup henüz vergi ve resimleri ödenmemiş ticari malların korunduğu gerektiğinde küçük tamamlayıcı işlemlerin yapıldığı bir tür depodur. Antrepolar, gümrük bi­nalarına yakın yerlerde kurulur.

Aperitör

(Leading insurer) Fransızcadaki apéri­teur kelimesi büyük risk taşıyan sigorta işlemlerinin örgütleyicisine verilen addır.

Arabulucu

1- Toplu sözleşme görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlanması üzerine, Seçici Kurulca belirlenerek Resmi Gazete’de yayımlanan listeden görevli makamca görevlendirilen ve tarafla­rın anlaşmaya varması için her türlü

Aracı

(Middleman) Arz edenler ile talep eden­ler ve satıcılar ile alıcılar arasındaki pi­yasa aktörlerine aracı denir. Modern ekonomide üretici ile tüketici arasında çoğunlukla doğrudan bir ilişki bulunma­dığı için aracılar devreye girer.