Asbest Kirliliği

(Asbestos pollution) Çimento sanayiinden ve otomobillerdeki fren balatala­rının aşınmasından kaynaklanan emis­yonların yol açtığı asbest kaynaklı hava kirliliğidir.

ASEAN

Association of Southeast Asian Nations: ASEAN) Bölgesel bir örgütlenme olan ve 1967’de kurulan ASEAN’a 10 Güneydoğu A

Asgari Geçim Düzeyi

(Minimum living standard) En düşük geçim düzeyidir. Tüm çalışanların ken­dini yeniden üretebilmesi, işini yapabil­mesi ve sağlıklı yaşayabilmesi için zo­runlu fiziksel ihtiyaçlarını ve yaşamını insan onuruna yakışır bir biçimde deva

Asgari Geçim İndirimi

(Minimum living allowance) Çalışan­ların ve ailelerinin asgari geçim düzeyi olarak hesaplanan tutarın mükellefin vergi matrahından düşülmesini tanım­layan bir terimdir.

Asgari Ücret

(Minimum wage) İş kanunlarının kap­samında olsun veya olmasın işçilerin ekonomik ve sosyal durumlarının dü­zenlenmesi için belirlenen ücret düzeyi “asgari ücret” olarak adlandırılır. Be­lirleme Asgari Ücret Tespit Komisyo­nu aracılığıy

Asgari Ücret Tespit Komisyonu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın tespit edeceği üyelerden birinin başkanlığında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü veya yardımcısı, İş Sağ­lığı ve Güvenliği Genel Müdürü veya yardımcısı, Tür

Asit Yağmuru

(Acid rain) Esas olarak sanayi tesis­lerinden, konutların ısıtılmasından ve otomobillerin egzoz gazlarından kaynaklanan, kükürt dioksit, sülfür ve azot oksitleri içeren su buharı emis­yonlarının yol açtığı asit çökelmesidir. Asit ya

Asya Kaplanları

(Asian Tigers) Hong Kong, Singapur, Güney Kore ve Tayvan 1980 yılından sonra gösterdikleri yüksek büyüme per­formansı sayesinde “Asya Kaplanları” olarak adlandırıldı. Bu ülkelerdeki hız­lı büyüme devlet kapitalizminin özgün bir türü

Asya Tipi Üretim Tarzı (ATÜT)

(AsianMode Of Production) Karl Marx, bu terimi ilk olarak 1853 yılında New York Daily Tribune’de yayımladığı bir makale dizisinde, Çin ve Hindistan’ın ekonomik durumlarını incelerken kul­lanmıştır. Marx’a göre, “Asya Tipi Üre­tim Ta

Aşağı Mallar

(Inferior goods) “Aşağı mallar” denen düşük kaliteli ve ucuz fiyatlı malların talebi gelir seviyesi düştüğü zaman artar. Genelde gelir düştüğünde talep de gerilerken aşa

Aşar

Osmanlı İmparatorluğu’nda tarımsal üretimden alınan vergidir. Vergi para olarak değil, üretimin bir bölümü ola­rak tahsil edilirdi. Verginin adı Arapçada onda bir anlamına gelen aşar veya öşür idi. Adı aynı kalmakla beraber bazı dur

Aşırı Fiyat

(Excessive price) Hâkim durumun kö­tüye kullanımı sonucunda bir ürünün ekonomik değeri ile fiyatı arasında makul olmayan düzeyde bir farklılığın bulunmasıdır. Hâkim durumdaki fir­maların aşırı fiyat uygulaması Reka­bet Kurumu Hakkın

Aşırı Isınma

(Overheating of economy) Bir ülkenin ekonomisinde üretim kapasitesi, hızla artan toplam talebi karşılayamadığında aşırı ısınma teşhisi gündeme gelir. Bu ortamda enflasyon artış eğilimine gire­bilir. Diğer bir risk de artan fiyatlar

Atığın Geri Kazanımı

(Waste recycling) Yeniden kullanmak amacıyla atık maddelerin toplanması, işleme tabi tutulması, kâğıdın, camın, alüminyumun ve plastiğin yeniden iş­lenmesini tanımlayan bir terimdir.

Atıl Kapasite

(Idle capacity) Var olan üretim gü­cünün belli koşullar altında kullanıl­mayan kısmıdır. İktisadi birimler ön­görülmüş bir kapasite ile kurulurlar, ancak bu kapasiteler üretim faaliyetleri sırasında kullanılamayabilir. Talebin yeter

Atıl Para Deposu

(Idle money deposits) Bir ekonomide belirli bir dönemde dolaşımdan çekilip spekülasyon amacıyla nakit olarak bek­letilen toplam para tutarıdır.

A Tipi Antrepo

(Type A warehouse) Malların, antrepo işleticisinin sorumluluğu altında depo­landığı genel antrepo türüdür.

A Tipi Yatırım Fonu

(A Type mutual fund) Ağırlıklı olarak hisse senetlerinden oluşan uzun vadeli yatırım fonudur.

Atomisite

(Atomicity) Üretici ve tüketicilerin hiçbirinin piyasa fiyatını tek başına etkileyemeyeceği kadar fazla sayıda olması durumunu anlatan tam rekabet koşullarından biridir.

Avarya

(Average) Yolculuk sırasında olağan­dışı olaylar nedeniyle gemide ve yük­te meydana gelen hasarı onarmak ya da büyük bir tehlikeden korumak için yapılan masraftır. Büyük avaryada masraf ve zararın tümü, gemi ile taşı