Bilgisayar Mimarisi

(Computer architecture) Bir bilgisa­yarın yazılım ve donanım elemanları arasındaki ilişkilerini de içeren işlevsel özelliklerini ve mantıksal yapısını ta­nımlayan bir terimdir.

Bilgi Tabanlı Sistem

(Knowledge-based system) Herhangi bir alanda mevcut bilgi tabanından an­lamlar çıkararak problemleri çözmeyi sağlayan bir sistemdir. Uzman sistem­lerde bilgi tabanında kurallar da bulu­nabilir. Bilgi tabanlı sistemlerin bazıla­rı öğ

Bilişsel Bilim

(Cognitive science) Zihnin bir olayı can­landırma ve bir süreci hesaplama kapa­sitelerini ve bunların beyindeki yapısal ve işlevsel olarak gösterimini keşfetme­yi amaçlayan disiplinler arası bir bilim dalıdır. Bilişsel bilim, psikol

Bit

(Bit) Haberleşme ve programlamada en küçük bilgi depolama birimidir. İkili sayı sisteminde kullanılan 0 veya 1 ra­kamlarının her birine “bit” denir.

Biyometrik

(Biometric) Bir kişinin kimliğinin ge­çerli olduğunu göstermek için, parmak izi, göz damarlarının izi veya konuşma sesi gibi tek ve benzersiz kişisel özellik­leri yansıtan özel niteliklerdir.

Biyomimetik

(Biomimetics) İnsanların, doğadaki ör­neklerden esinlenerek veya bu örnekle­ri taklit ederek oluşturdukları aletleri, süreçleri ve sistemleri ifade eden bir terimdir. Bu kelimenin yerine biyomimikri kelimesi de kullanılmaktadır.

Bozulma

(Disruption) Türkçeye “bozulma” diye çevrilen İngilizce “disruption” kelime­si, pazardaki mevcut dengeleri bozan ve eski teknolojiyi gereksiz kılan inovasyonlar için kullanılmaktadır. Terim ilk kez Clayton M. Christensen ve Joseph Bowe

Bulanık Mantık

(Fuzzy logic) “Bulanık mantık” terimi ilk kez 1965 yılında Lutfi Aliasker Zadeh tarafından ABD’de California’nın Berkeley Üniversitesi’nde kullanılmış­tır. Azeri kökenli Zadeh, belirsizliklerin matematik modelleme yöntemi ile ifa­de

Buluşsal Öğrenme

(Heuristic learning) Deney, gözlem, değerlendirme ya da deneme-yanılma metotlarının sonuçlarından geliştirilen öğrenme stratejisidir.

Bulut Bilişim

(Cloud computing) ABD Ulusal Stan­dartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST) bulut bilişim teknolojisini şöyle tanım­lamaktadır: “Bulut bilişim, yapılandı- rılabilir bilişim kaynaklarından oluşan ortak bir havuza, uygun koşullarda ve ist

Bulut Pazar Yeri

(Cloud marketplace) Bireylerin ve şir­ketlerin uygulama, program ve benzer­lerini satın alabilecekleri bulut adresi­dir. Bilgisayar ve internet dünyasının bütün büyük şirketlerinin bu pazar ye­rinde sanal mağazaları vardır.

Büyük Veri

(Big data) İnternetin ve her tür elekt­ronik iletişim araçlarının 21. yüzyılda ekonomik ve sosyal hayatta ortaya çı­kardığı değişim son yıllarda geliştirilen “büyük veri” (big data) analizi ile yeni bir boyut kazanmaktadır. Sağlıkta

Borçlanmanın Sonu

Sultan Abdülmecit, sadrazam ve nazır­ların borçlanma önerilerine uzun süre direndi. Ancak 1854’te yapılan borçlanma ile elde edilen kaynakların bir bölü­mü, saray yapımında, padişah ailesinin tüketiminde ve ordu ihtiyaçlarında kul­l