Banka Güvenceli Bonolar

(Bank guaranteed bills) Yatırım ve kal­kınma bankalarından kredi kullanmak isteyen şirketlerin borçlu sıfatıyla dü­zenleyip bu bankalara verdikleri emre yazılı kıymetli evraktır.

Banka Hesabında Anormal Artış

(Abnormal increase in bank account) Yolsuzluk ve kara paranın aklanma­sı konusundaki araştırmalarda kuşku uyandıran ve kara para trafiği konusun­da incelemenin derinleştirilmesine neden olan artıştır.

Banka İhtiyatları

(Bank reserves) Bankaların yükümlü­lüklerini zamanında yerine getirebil­meleri için ellerinde bulundurdukları para toplamı ile kısa sürede paraya çev­rilebilir varlıklardır.

Banka İştirakleri

(Investments of banks) Bankaların his­se senedi almak yolu ile yeni kurulan şirketlerde veya mevcut şirketlerde or­tak olarak yer almasıdır. 1940 ile 1980 arasında bankalar sanayi tesislerinin kuruluşunda aktif rol almışlardı. Bu dö

Banka Kartı

(Debit card) Hesapta para olması kaydı ile alışverişlerde ödeme aracı olarak kul­lanılan karttır. Bankalar, perakendeciler ve diğer satıcılar tarafından çıkarılabilir.

Banka Konsorsiyumu

(Underwriting consortium) Bankala­rın veya aracı kurumların birincil pi­yasa işlemleri yapmak için kurdukları birliktir.

Banka Kredileri Eğilim Anketi (BKEA)

(Bank Loans Tendency Survey: BLTS) Ülke ekonomisinde büyümenin finans­manında önemli bir faktör olan banka kredilerinin eğilimlerinin izlenmesini sağlar. Anket sonuçlarının değerlen­dirilmesi ile kredi arzını etkileyen koşullarda ge

Banka Kredisi

(Bank credit) Belirli bir faiz karşılığında ve belirli bir süre sonra geri ödenmek ko­şuluyla bankadan ödünç alınan paradır.

Banka Kurtarma

(Bank bailout) Devletin, batık krediler veya herhangi bir nedenle zor duruma düşmüş bir bankayı kurtarmasıdır. Kur­tarma işlemi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu veya benzeri bir kuruluş tarafın­dan gerçekleştirilir. Bazen zor durumda­

Bankalararası Kart Merkezi (BKM)

(Interbank Card Center: ICC) Türki­ye’de 90’lı yılların başında kredi kart­larının ve banka kartlarının kullanımı yaygınlaşmaya başlayınca bankalar bu konuda önlem alma ihtiyacını hissetti. 13 kamu ve özel Türk bankası 1990 yılında

Bankalararası Mevduat

(Interbank deposits) Mevduat ve ya­tırım bankalarının birbirleri nezdinde açtıkları mevduat türüdür.

Bankalararası Para Piyasası

(Interbank Money Market) TCMB bünyesinde faaliyet gösteren, bankala­rın birbirleriyle ve TCMB ile TL Depo Alım-Satım İşlemlerini ve sadece TCMB taraf olmak üzere Geç Likidite Penceresi ve Gün İçi Limit İşlemlerini gerçekleştirebildikle

Bankalararası Takas Odaları Merkezi (BTOM)

(Interbank Clearing House: ICH) Çek­lerin bankalar arasında hesaben muta­bakatını sağlamak amacıyla 1985 yılında TCMB tarafından kurulan ve tüzel ki­şiliği olan bu kuruluşun varlığı 2 Tem­muz 2018 tarihinde sona erdi. 9 Haziran 2018

Bankalararası TL Aktarım Sistemi

(Interbank Payment System) TCMB’nin sahibi ve işleticisi olduğu EFT Sisteminin bir bileşeni olarak, banka­ların birbirleri arasında gerçekleştir­dikleri ödemeler ile yurt dışı finansal kuruluşlara sağladıkları

Banka Ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV)

(Banking and Insurance Transactions Tax) Bankacılık ve sigortacılık işlem­lerinden alınan bir vergidir. Bankacı­lık işlemleri sonucunda ortaya çıkan BSMV bankalar tarafından tüketiciden tahsil edilir ve devlete ödenir. Banka ve Sigo

Banker

(Banker) Müşterilerinin yatırdığı paraları faiz karşılığı mevduat hesabında tutan, bunların üzerinde keşide edilen çeki ödeyen, fa

Bankerler Krizi

24 Ocak 1980 İstikrar Programı’ndan sonra 1 Temmuz 1980’de faiz oranları bazı sınırlamalar dışında serbest bıra­kıldı. Bankalar, mevduat faizi yarışını imzalanan “Centilmenlik Anlaşması”na rağmen sürdürünce bankerler, bankala­ra gör

Bank Mellat

İran’ın büyük bankalarından Bank Mellat’ın yüzde 100 sermayesine sahip ol­duğu bir bankadır. Bankanın 3 şubesin­de 48 çalışanı vardır. Mevduat toplama yetkisine sahip yabancı banka şubesi statüsünde 1981’den bu yana faaliyet gösterm

Banknot

(Banknote) Taşıyana, üzerinde yazan miktarın ödenmesinin, çıkaran kuruluş tarafından garanti edildiği faiz taşıma­yan kıymetlerdir. Yasal ödeme aracıdır. Türkiye’de TCMB, Türk Lirası banknot basmaya ve dolaşıma sokmaya yetkili tek k

Bank of China Turkey

2017’de kuruluş izni alıp 2018’de faali­yete geçen bu Çin bankasının 1 şubesin­de 36 kişi çalışmaktadır.