Bankpozitif

Yabancı yatırım bankası statüsünde faaliyet göstermektedir. 2001 yılında Toprakbank’ın Bank Pozitif adlı yatı­rım bankasını satın alan Cıngıllıoğlu ai­lesi, bankanı adını C Kredi ve Kalkınma Bankası olarak değiştirdi. 2006 yılında B

Barter

Bkz. Trampa.

Basamak Kayması

(Bracket creep) Enflasyonist bir or­tamda, vergi oranlarında bir değişiklik olmadığı halde gerçek vergi oranının ve vergi yükünün fiilen yükselmesidir. Yıl içinde alınan toplam ücret veya maaş Gelir Vergisi’nin vergi diliminde belir

Basel Bankacılık Denetim Komitesi

(Basel Committee on Banking Supervi­sion: BCBS) İsviçre’nin Basel kentinde yerleşik olan Uluslararası Ödemeler Bankası’nın (BIS) çatısı altında faali­yet gösteren ve bankacılık sektöründe küresel ölçekte ihtiyati düzenlenme çerçeveleri

Basel I

(BaselI) Basel Komitesi’nin 1988 yılın­da aldığı, paranın yönetimini, kredi ko­şullarını ve risk kriterlerini belirleyen kararlar dizisidir.

Kararlarda bir bankanın batması duru­munda mevduat sahiplerinin karşılaşa­bileceği

Basel II

(Basel II) Bankacılık Gözetimi Konu­sundaki Basel Komitesi’nin öncülü­ğünde, bankacılık risk yönetimi yak­laşımlarını formüle etme amacıyla oluşturulan ve merkez bankaları tem­silcilerinin katıldığı müzakere platfor­mudur. Ocak 2001

Basel III

(Basel III) Basel Komitesi, tüm ülke­leri etkileyen 2008-2009 Ekonomik Krizi’nden sonra 2010 yılında toplana­rak finansal istikrar konusunda yeni önlemler alınmasını kararlaştırdı. Ka­rarda bankacılık sisteminin finansal ve ekonomik

Basel IV

(Basel IV) Basel III’ü tamamlayan ve 2027’ye kadar alınması istenen önlem­leri açıklayan çalışmaların yayınlanan belgeleri bankacılık ve finans çevrele­rinde gayriresmi olarak Basel IV olarak anılmaya başlandı. Bu belgelerle serma­y

Basım Yayın Sanayisi

(Printing industry) Her türlü basılı mal­zemenin hazırlanması ve yayınlanması bu sektörün faaliyet alanına girer. Gazete, kitap ve dergilerin basımı ve çoğaltılması işlerini kapsayan bir sanayi dalıdır. Sek­törün adı sanayi istatist

Basit Faiz Oranı

(Simple interest rate) Bir yatırımın, ya­tırım dönemi süresince sadece anapa­rasının kazandığı faiz oranıdır.

Basit Yeniden Üretim

(Simple reproduction of capital) Mark­sist teoride mevcut üretimin belirli bir dönem sonunda aynı üretim ölçeğinde ve aynı teknoloji ile yenilenmesidir.

Bastırılmış Enflasyon

(Repressed inflation) Ekonominin enflasyonist ortamda bulunmasına rağmen hükümetin fiyatları idari kararlarla be­lirlemesi, daraltıcı maliye ve gelirler po­litikası ile serbest fiyat artışlarına izin vermemesi durumudur.

Baş ve Omuzlar

(Head and shoulders) Hisse senedi pi­yasasında ve teknik analizde kullanılan, fiyatların insan omuzu gibi düz bir seyir izlerken aniden yükselip tekrar omuz hizasına düştüğünü gösteren şekildir.

Battallaşma

(Obsolescence of capital goods) Serma­ye mallarının fiziksel olarak yıpranma­larından değil de teknolojik gelişme so­nucunda eskimeleridir.

Bavul Ticareti

(Shuttle trade) Turist olarak bir ülke­ye giden kişilerin kendi ülkelerinde satmak üzere çeşitli tüketim mallarını satın almalarını tanımlar. Doğu Avrupa ülkelerinden Türkiye’ye gelen turist­lerin beraberinde getirdikleri küçük el a

Bayat Konşimento

(Stale bill of lading) Akreditifte gösterilen süre içinde veya bir süre belirtilmemişse yükleme tarihinden itibaren yirmi bir gün içinde bankaya ibraz edilmeyen ve rezerv konusu olan gön­derim belgesidir.

Bayrak

(Flag) Hisse senedi teknik analizinde kullanılan fiyat grafiklerinde, büyük bir düşüş veya artış sonrası fiyatların kararlı bir biçimde aynı oranlarda dal­galandığını gösteren şekildir.

Baz Etkisi

(Base effect) Ekonomi ile ilgili göster­gelerde başlıca iki hesaplama yöntemi kullanılır. Örneğin belirli bir aydaki enflasyon oranı, o aydaki fiyat endeksi düzeyi ile önceki ayın endeks düzeyi karşılaştırılarak bulunur. Sanayi üret

Baz Fiyat

(Base price) Bir hisse senedinin bir se­ans süresince işlem görebileceği en alt ve en üst fiyat limitlerinin, yani taban ve tavan fiyatlarının belirlenmesinde kullanılır.

Bir hisse senedinin bir önceki seansta oluşan ağırlık

Baz Puan

(Basis point) Faiz oranlarındaki de­ğişimi ifade eden bir ölçüm birimidir. Virgülden sonraki dördüncü haneye (0,0001) karşılık gelir. Örneğin faiz ora­nının yüzde 5.25’den yüzde 6.75’e yük­selmesi durumunda 150 baz puanlık bir artış