Bitcoin

Bitcoin adı verilen sanal para birimi, 2008 yılında Satoshi Nakamato takma adını kullanan bir mühendis tarafın­dan oluşturuldu. Fiziksel karşılığı ol­mayan veya herhangi bir resmi otorite tarafından oluşturulmayan ve kripto para da

Bitkisel Üretim Tahminleri

(Forecasts of crop production) TÜİK, bitkisel üretimdeki değişimi hesaplamak için yılda iki kez üretim tahmini yapar. Birinci tahmin her yılın ağustos ayının son günlerinde, ikinci tahmin ise aralık ayının başında yayınlanır. Bu tah

Biyolojik Kalkan

(Biological shield) Bir nükleer reaktö­rün personelini ve çevresini korumak amacıyla, nötronları ve gama ışınları radyasyonunu absorbe etmek (soğur- mak) için nükleer reaktörün merkezi etrafında inşa edilen koruyucu kalkan ya da kal

Black-Scholes Eşitliği

(Black-Scholes Equation) ABD’de finans ve ekonomi alanında öğretim üyeliği ya­pan Fisher Black ve Myron Scholes’ın 1973 yılında bir makalede açıkladıkları yatırım denklemi

Blokaj

(Blockage) Bir varlığın kullanımına yetkililer tarafından getirilen kısıtla­madır. Böyle bir durumda varlığın ger­çek sahibi daha önce kendisine ait olan varlığı istediği gibi kullanamaz.

Blok Satış

(Block sale) Bir firmanın sermayesi­nin yüzde 10’undan fazlasını temsil eden hisse senetlerinin blok halinde satılması işlemidir. Büyük miktardaki satışların, Borsa’nın güven ve şeffaflık ortamında gerçekleştirilebilmesi için gerekl

Boğa Piyasası

(Bull market) Borsada fiyatların yük­seleceği beklentisi içinde olanların sürekli alım yapması ve risk alması du­rumunun ağırlık kazandığı bir ortamı tanımlayan deyimdir.

Bono

(Bill) Vadesi 1 yıldan kısa olan ve çıka­ran kurum tarafından öngörülen vade sonunda belirli bir bedelin ödenmesi­nin taahhüt edildiği menkul kıymetler­dir. Hazine ve Maliye Bakanlığı tara­fından çıkarılan bir yıldan kısa vadeli ihr

Borç Servisi

(Debt service) Borçlu ülkenin bir yıl içinde ödemek zorunda olduğu anapara ve faiz toplamıdır.

Borç Yapılandırması

(Debt rescheduling, debt restructu­ring) Vadesi gelen borcun ödenmesin­de zorluk çıktığında, borcun aynı tutar veya indirilmiş yeni bir tutar üzerinden borçluyu kısmen rahatlatacak yeni bir ödeme planına bağlanmasıdır.

Borç Yönetimi

(Debt management) Devlet borçları­nın tutar ve bileşiminde düzenlemeler yapılarak ödeme koşullarının belirlen­mesi ve borcun vade ve alacaklılar açı­sından yönetilmesidir.

Borç Yükü

(Debt burden) Devlet borçlarının ana­para ve faiz ödemelerinin ekonomi üze­rindeki baskısını tanımlar. Borç yükü­nün ağırlığı hakkında fikir edinmek için borcun anaparası GSYH’ye, faiz ödeme­leri ise vergi gelirlerine oranlanır.

Borsa

(Exchange, stock exchange) Bir malın ya da varlığın belirli kurallar çerçeve­sinde alınıp satıldığı pazarlardır. His­se senedi ve diğer menkul değerler ile altın gibi tasarruf araçlarının yanı sıra pamuk, buğday gibi ürünlerin alınıp s

Borsa Dışı Piyasa

(Over the counter market, third mar­ket) Borsada işlem görmeyen hisse se­netlerinin de alınıp satıldığı ve borsaya göre daha az ayrıntılı kuralların ve kı­sıtlamaların bulunduğu piyasadır.

Borsa Eksperleri

(Stock exchange experts) Menkul de­ğerlere ilişkin alım-satım emirlerinin ilgili iç yönetmelikte belirtilen esaslara göre karşılaştırılması ile fiyatların te­şekkülünü izleme ve alım satım işlem­lerinin sonuçlandırılmasını sağlamakl

Borsa Emri

(Stock market order) Borsada müşte­rilerin alım satım için aracı kurumlara verdiği talimattır.

Borsa Endeksleri

(Stock exchange indices) Borsa endek­si çok sayıda hisse senedindeki fiyat hareketlerini tek bir sayı ile ifade eder. Hisse senedi piyasasının genel bir gös­tergesi olan fiyat endeksi, kapsamdaki hisse senetlerinin fiyatları esas al

Borsa İstanbul (BIST)

Borsa İstanbul’un öncülü İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB), 1986 yılında dönemin başbakanı Tur­gut Özal tarafından açıldı. Cağaloğlu’daki Ziraat Bankası’nın iki katında açılan borsa daha sonra Karaköy’de Eren Han’a taşındı. İ

Borsa İstanbul Pazarları

(BIST markets) Borsa İstanbul’da (BİST) hisse senetleri, borçlanma araç­ları vadeli işlemler ve kıymetli maden­ler işlem görmektedir. BİST’te aşağı­daki hisse senetleri pazarları faaliyet göstermektedir:

Yıldız Pazar

Borsa Kotu

(Stock market listing, quotation) Borsada işlem görmesine izin verilen men­kul kıymetlerin listesidir.