Borsa Yatırım Fonları (BYF)

(Exchange traded funds) BYF, tasar­ruf sahipleri hesabına, inançlı mülkiyet esaslarına göre portföy işletmek ama­cıyla portföy yönetim şirketleri tara­fından bir içtüzük ile kurulan ve tüzel kişiliği bulunmayan malvarlığıdır. Örneğin,

Bölgesel Kalkınma

(Regional development) Bir ülkede böl­geler arasındaki ekonomik gelişmişlik farklarının azaltılmasının ve gideril­mesi için gösterilen ekonomik faaliyet bölgesel kalkınma başlığı altında yü­rütülür. Ekonomi yönetimleri, bölgesel kal

Bölgesel Pazar

(Regional market) Ülkenin çeşitli böl­gelerinde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli hisse senetlerinin güvenli bir ortamda işlem görmesini sağlamak amacıyla kurulmuştur. Aynı zamanda ulusal pazar için geçerli kotasyon şart­ların

Bölgesel Planlama

(Regional planning) Bir bölgenin kal­kınmasını gerçekleştirmek için uygu­lanması öngörülen, politikalar, strateji­ler ve projeler bütünüdür.

Bölme

(Divestiture) Ortaya çıkan veya çıkabi­lecek rekabet sorunlarının giderilmesi­ne yönelik olarak ilgili teşebbüslerin be­lirli bir mal varlığını, işletmesini veya bir iş kolunu bünyelerinden ayırarak başka teşebbüslere devretmesi ile

Bretton Woods Antlaşması

(Bretton Woods Agreement) İkinci Dünya Savaşı sona ererken uluslarara­sı para sisteminin geleceğini tartışmak üzere ABD’nin New Hampshire bölge­sindeki Bretton Woods kentinde top­lanan uluslararası konferans sonucu imzalanan antlaşmadı

B Tipi Antrepo

(Type B warehouse) Kullanıcının antrepo bildirimini düzenlediği ve konulan eşya­dan da sorumlu olduğu antrepo türüdür.

B Tipi Yatırım Fonu

(Type B mutual funds) Portföy içinde hisse senedi içermesi zorunlu olmayan fonu tanımlar.

Bugünkü Değer

(Present value) Belirli bir dönem so­nunda sağlanacak bir nakit akımının şimdiki değeridir.

Buhran

Krizi tanımlamak için 19. yüzyılın or­talarından sonra 100 yıl süre ile kulla­nılan kelimedir. 1960’dan sonra “bu­nalım” ve Fransızca’dan gelen “kriz” kelimeleri yaygınlaşmıştır. 1850 sonra­sının önemli devlet

Burgan Bank

1998’de Tekfen Yatırım Bankası adı ile kurulan bankanın adı 2001’de Euro­bank Tekfen olmuş, bankayı 2012’de Kuveyt merkezli Burgan Bank Group satın almıştır. Bankanın 35 şubesinde 945 çalışanı vardır.

Bütçe

(Budget) Bütçe ulusal amaçlara hizmet etmek için hazırlanan, kamu kurum ve kuruluşlarının belirli bir dönem için gelir ve giderlerini tahmin eden ve bun­ların uygulamasına önceden izin veren bir araçtır. Bütçenin ekonomik işlevleri

Bütçe Açığı

(Budget deficit) Bütçe harcamaları­nın, bütçe gelirlerinden fazla olması ile bütçe açığı ortaya çıkar. Türkiye’de devlet bütçeleri 30’lı yıllar

Bütçe Analizi

(Budget analysis) Bütçenin analizi için şu göstergelere ve oranlara bakılır:

  • Borç yükünü görmek için bütçe içinde iç ve dış borç faizleri toplamının, har­camalara oranı bulunur. Bu oranın yük­selmesi ekonomik dengeler

Bütçe Dengesi

(Balance of budget) Bütçe dengesi, bütçe gelirleri ile giderlerinin eşit olması demektir. Giderler, gelirlerden fazla ol­duğunda bütçe açığı ortaya çıkar. Gelir­ler, giderleri aştığında ise bütçe “fazla” verdi denir.

Bütçe Gelirleri

(Budget revenues) Yasaların verdiği yetkiye dayanılarak toplanan vergi, re­sim, harç ve fon kesintileri bütçe gelir­lerinin en önemli bölümünü oluşturur. Faiz ve ceza gelirleri ile devletin men­kul ve gayrimenkullerinden elde edilen

Bütçe Harcamaları

(Budget expenditures) Bütçenin uy­gulaması sırasında yapılan harcama­lar ekonomik ayrıma göre aşağıdaki üç başlık altında incelenir:

- Personel maaşlarını da içeren cari harcamaların, bütçenin toplamına oranı devletin memurlara

Bütçe İlkeleri

(Budgeting principles) Klasik bütçe il­keleri şöyle sınıflandırılmaktadır:

Genellik ilkesi: Devletin bütün gelir ve giderlerinin bütçede ayrı ayrı ve tam olarak gösterilmesi demektir. Bu ilke­nin hareket

Bütçe Sistemleri

(Budgetsystems) Türkiye’de 1973 yılına kadar “klasik” diye adlandırılan bütçe sistemi uygulanmıştır. “Geleneksel” diye de adlandırılan bu bütçe sisteminde büt­çe ödeneklerin, hizmeti yerine getirecek kurum veya kuruluşların ihtiyaçları

Bütçe Takvimi

Devlet bütçesi ile ilgili kurallar ve sü­reçler Anayasa’nın 161. maddesinde belirtilmiştir. Bütçe hakkında Anayasa hükmü şöyledir:

“Kamu idarelerinin ve kamu iktisadi te­şebbüsleri dışındaki kamu tüzel kişileri­nin harcamala