Büyük Dünya Ekonomi Krizi

(World Economic Crisis) Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra dünya ekonomisinde olumlu gelişmeler yaşanmış ve 1928 yılına kadar tüm ülkelerde üretim ve sü­rüm artmıştı. Ancak 1929 başında gıda ve hammadde fiyatları düşmüş ve stok­lar artmış

Büyüme

(Growth) Ulusal ekonomilerde nü­fus, işgücü, kaynaklar, sermaye, ma­kine ve teçhizat yıldan yıla değişmek­tedir. Bunların tümünde değişme artış yönünde olduğunda “büyüme”, azalma yönünde olduğunda ise “da­ralma” söz konusu olmaktadı

Barkod

(Barcode) Çubuk kod anlamına gelen bu terim bir bilgi teknolojisi uygulama­sıdır. Barkodla ilgili ilk çalışmalar 1948 yılında ABD’li araştırmacılar Bernard Silver ve Joseph Woodland tarafından başlatıldı. 1971’e kadar süren çalışma­

Bağlı Mağaza

(Affiliated store) Bir alışveriş zincirine, satış kooperatiflerine veya franchising veren bir firmaya bağlı olarak faaliyet gösteren mağazadır.

BağlıTalep

(Derived demand) Bir başka ürünün üretimine bağlı olarak değişen taleptir. Örneğin demir çelik sanayisinde üreti­len sac ve her tür yassı demir üretimi­nin düzeyi, beyaz eşya ve otomotiv sa­nayilerinin talebine bağlı olarak değişir.

Basın Özeti

(Backgrounder sheet) Halkla ilişkiler veya reklam bölümü, haber niteliğinde gördüğü bir olayı medya kuruluşlarına bildirdiği bir bültene firmanın tarih­çesi, kurumsal kimliği ve gelişmesi ve daha önceki dönemlerdeki performan­sı hak

Benzersiz Satış Önerisi

(Unique selling proposition: USP) Bu kavram 40’lı yıllarda televizyon rek­lamcılığının öncülerinden Rosser Re­eves tarafından ortaya atılmıştır. Ben­zersiz satış önerisini Reeves, 1961’de yazdığı Reality in Advertising adlı kitabınd

Bin Kişi Başına Maliyet

(Cost per thousand) İletişim araçları­nın maliyet etkinliğini, her 1000 kişiye ulaşmak için gerekli olan kaynak har­camalarını karşılaştırarak ölçen bir kı­yaslama yöntemidir.

Birlikte Markalama

(Co-branding) Tek bir ürün üzerinde imalat yapan iki firmanın iki marka­sının bir araya getirilerek tek bir ürün markası olarak sunulmasını ifade eden terimdir.

Bonmarşe

(Department store) Fransızcadan dili­mize girmiş bu kelime Türkiye’de 60’lı yıllara kadar çok katlı büyük mağazalar için kullanılırdı.

Boykot

(Boycott) Belli bireyler veya teşebbüslerle iş yapmamaya yönelik anlaşmalar boykot olarak adlandırılmakta ve özellikle boykot yapan teşebbüsler

Bölgesel Pazarlama

(Regional marketing) Ulusal paza­rın belirli bir bölümünde o bölgenin insanlarının yaşayan kültürünü, ihti­yaçlarını, ekonomik durumunu ve ilgi alanlarını dikkate alarak satış yapmayı amaçlayan pazarlama yöntemidir.

Bölümlü Mağaza

(Department store) Farklı ürün katego­rilerinde çok sayıda tüketim malını de­partman adı verilen bölümlerde satan büyük mağazaya verilen addır.

Buzz Marketing

Türkçeye vızıltı, fısıltı veya dedikodu olarak çevrilen İngilizce “buzz” kelime­si, yeni ortaya çıkan moda kavramları tanımlamak için de kullanılmaktadır. Bu pazarlama yönteminde insanların yeni ve moda haline gelen ürünlere eği­lim

Bütünsel Pazarlama İletişimi

(Integrated marketing communication) Pazarlama işlevinde aşırı uzman­laşma eğilimine karşı geliştirilmiş bir kavramdır. Reklam, halkla ilişkiler, satış ve doğrudan pazarlama gibi çok sayıda pazarlama işlevlerinin birbiri ile uyumlu

Bağımlılık Oranı

(Dependency ratio) Tam adı toplam yaş bağımlılık oranı olan bu terim “0-14” ve “65 ve daha yukarı” yaş gruplarındaki kişi sayısının, “15-64” yaş grubundaki kişi sayısına oranını gösterir. Genç ba­ğımlılık oranı, “0-14” yaş grubundak

Bebek Ölüm Oram

(Infant mortality rate) Doğumdan sonraki ilk 12 ayda ölen bebek sayısı­nın, aynı dönemdeki canlı doğumlara bölünmesi ile bulunur. Bu oran bir ül­kenin geleceği olan çocukların yaşatıl­ması için bireylerin, ailelerin ve devle­tin ald

Bebek Patlaması

(Baby boom) Gelişmiş ülkelerde 1945­1965 arasında doğurganlık ciddi ölçüde arttı ve bu eğilim bir süre devam etti. Bu “patlama” sırasında doğan kuşaktakiler yetişkinlik çağına geldikten sonra daha az sayıda çocuk yaptı. Benzer bir d

Beyin Göçü

(Brain dram) Bir ülkede eğitimli ve meslek sahibi nüfusun dikkate değer bir bölümünün daha iyi iş koşullarına ulaşmak için dış ülkelere göç etmesi­dir. Bu nüfus kesiminin ülkesine kalıcı olarak dönmesi ise tersine beyin göçü olarak

Büyükşehir

İl nüfusu 750 bini aşan iller büyükşehir statüsünü kazanmaktadır. 2012 yılında 13 ilin daha büyükşehir statüsü kazan­ması ile büyükşehir sayısı 2018’de 30’a çıktı. Büyükşehirlerde il ve ilçelere bağ­lı köyler mahalle oldu. Böylece 1