Birim Maliyet

(Unit cost) Bir işletmenin ürünlerin üre­timi için harcadığı tüm üretim faktörle­rinin para ile ifade edilen değerlerinin, ürün ya da hizmet birimi başına düşen tutarı birim maliyet olarak adlandırılır.

Bloke Çek

(Blocked check) Keşidecisi tarafından ödenmesinin durdurulduğu çeke denir. Bankacılıkta bankanın provizyon ver­diği ve karşılığının bulunduğunu belirt­tiği çeklere de bloke çek denir.

Bloke Hesap

(Blocked account) Belli bir borca veya kuşkulu duruma dayanılarak bir öde­me veya transfer işlemi yapılamayan hesaptır.

Borç

(Debt) Bir kişiyi veya kurumu bir başka kişiye veya kuruma ödeme yükümlülüğü altına sokan bir bağdır. Ödeme yüküm­lülüğü faizli veya faizsiz, senetli veya se­netsiz, vadeli veya vadesiz olabilir.

Borç Hesapları

(Accounts payable) İşletmenin üretim için satın aldığı hammadde ve diğer malzemelerden kaynaklanan kısa va­deli senetsiz borçlardır. Bilançoda cari borçların ilk kalemi olarak gösterilir.

Borç / Öz Sermaye Oranı

(Debt ratio) Kısaca borç oranı da dene­bilir. Şirketin, işletme sermayesinin ve yatırımlarının finansman ihtiyacının dış kaynaklardan mı (borç) yoksa iç kaynak­lardan mı (özsermaye) karşıladığını gös­terir. Dış kaynağın maliyetinin

Borç Senedi

(Bill of debt, note payable) Borçlu tara­fından alacaklıya yapılacak olan öde­meyi veya verilecek herhangi bir şeyi gösteren bir belgedir.

Bordro

(Payroll) Genel anlamı ile bir hesap sonucunu ayrıntılı olarak gösteren bel­geye verilen ad olsa da bu terim günü­müzde ücret veya maaş ödemelerinin hesaplandığı liste için kullanılmaktadır. Bordroda brüt maaş, vergi ödemeleri ve di

Brüt Kâr Marjı Oranı

(Gross profit margin) İşletmenin satış­larının brüt kârlılığını göstermektedir. Brüt Satış Kârı / Net Satışlar formülü ile hesaplanır.

Bürokrasi

(Bureaucracy) Fransızcada “bureau” masalara kaplanan çuha anlamına ge­lir. “Cratos” ve “cratia” kelimeleri eski Yunancada güç, idare ve egemenlik kavramlarını tanımlar. “Masa başından yönetim” veya “masada çalışanların egemenliği” a

Bütünleyici Düşünce

(Integrative thinking) Bütünleyici dü­şünme tarzı, “Ya onu ya da bunu tercih et” şeklindeki ikili sınırları aşan bir yol gösterir. Bu tarz düşünce, alternatif çözümün avantajlarını ortadan kaldır- maksızın bir çözümün avantajlarını

Bağlanabilirlik

(Connectivity) Bir sistem veya aygıtın başka sistemlere veya aygıtlara bağla­nabilme özelliğidir. İnternet, bilgisayar ve akıllı telefon gibi cihazları birbiri ile bağlantılı hale getirmiştir. Sonraki aşa­mada ise makineler ve nesne

Banner

(Banner) Tanıtım veya reklam amacıy­la hazırlanan, web sitelerinin veya ga­zetelerin alt veya üst kenarlarında yer alan iletişim öğesidir.

Bant Genişliği

(Bandwidth) Ölçü birimi bps ( bit per second: saniye başına bit) olan ve veri haberleşmesinde ağdan akabilecek veri hızının maksimum düzeyini gösteren bir terimdir.

Beta

(Beta) Bilgisayar kullanımında beta ke­limesi, programların geliştirme ve test aşamasında olduklarını göstermektedir.

Bilgi Mühendisi

(Knowledge engineer) Bir alanın uzma­nından veya diğer kaynaklardan aldığı enformasyon, veri ve bilgileri bir “bilgi tabanı” olarak düzenleyen kişidir. Bilgi mühendisi, uzman sistemlerin ve diğer bilgi tabanlı sistemlerin hem tasarı

Bilgisayar Destekli Tasarım (BDT)

(Computer Aided Design: CAD) Bu te­rim, bilgisayarların imalatı yapılması planlanan ürünün tasarımında kulla­nılmasını tanımlamaktadır. Bu yön­temde bilgisayar ekranındaki ürün gö­rüntüsü üzerinde gerekli değişiklikler yapılabilmekt

Bilgisayar Destekli Üretim (BDÜ)

(Computer Aided Manufacturing: CAM) CAD sürecinde hazırlanan tasa­rım, bir üretim programına dönüştürü­lerek bilgisayar sayısal kontrollü (CNC) tezgâhlara, robotlara, koordinat ölçüm cihazlarına ve diğer programlanabilir cihazlara g

Bilgisayarlı Sayısal Kontrol

(Computer numerical control: CNC) Bu sistem, sayısal denetim komutlarını gerçek zamanda depolamak ve kullan­mak üzere düzenlenmiştir. Sistem, tor­na, freze, taşlama makinesi, matkaplar ve benzeri takım tezgâhlarında otoma­tik üretim

Bilgisayarlı Tümleşik Üretim (BTÜ)

(Computer Integrated Manufactu­ring: CIM) BTÜ ile makine ve insan bütünlüğünü sağlayan farklı teknoloji­lerin eşgüdümünün gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. BTÜ’yü oluşturan unsurlar arasında kilit noktada olanları, bilgisayar dest