Değişken Faizli İhraçlar

(Floating rate notes) Getirisi, ihracı sırasında sabitlenmeksizin önceden belirlenen başka değişkenlere bağlanan kıymetlerdir. Gerçekleşen enflasyona veya LIBOR gibi uluslararası faiz oran­larının geçmiş 3 aylık ortalamasına endeksl

Değişken Sermaye

(Variable capital) Marksist termi­nolojide sermaye sahibinin üretim faktörlerinden biri olan emek sahibi işçiye ödenmek üzere kullandığı fonu tanımlamaktadır.

Denge

(Equilibrium) Ekonomik hayatın uyumlu düzenini anlatmak üzere kul­lanılan bir terimdir. Örneğin arz ve ta­lep eşitliği, mal piyasasının dengesini gösterir. Sermaye piyasasının dengesi, tasarruf-yatırım eşitliği ile gerçekleşir. Parasal

Dengeleyici Karşı Güç

(Countervailing power) Alıcı yoğun­laşmasının, satıcıların pazar gücünü sı­nırlayacak seviyede olması durumudur. Özellikle ürünün üst piyasadaki arzı esnekse, arz fiyat değişimlerine yeterin­ce duyarlı ise ve üretim darboğazları da

Dengeli Büyüme

(Balanced growth) Ekonomideki tüm sektörlerin birbirleriyle uyumlu bir biçimde büyümelerini öngören bir kalkınma sürecidir. Bu uyum genel­likle bir kalkınma planı çerçevesinde sağlanabilir. Dengeli büyüme planları çoğunlukla gelişen

Dengesiz Büyüme

(Unbalanced growth) Gelişen bir eko­nomide, sermaye yatırımlarının ekono­minin birbirinden farklı sektörlerinde ve farklı oranlarda büyümesi ekono­minin genelinde dengesizlik yaratır. Ancak bazı ekonomistler dengesiz­liğin ekonomik

Denizbank

1938 yılında Denizcilik Bankası adıyla kurulan bankayı 1997 yılındaki özel­leştirmeden Zorlu Holding satın aldı. Banka 2006’da Avrupa’nın büyük ban­kalarından Dexia’ya satıldı. 2012’de ise bankanın sahibi Rusya’nın büyük bankası Sbe

Deniz Sigortası

(Marine insurance) Yangın, korsanlık ve denizden gelebilecek her türlü fela­kete karşı gemi ve yükü için yapılan bir sigorta sözleşmesi türüdür.

Denk Bütçe Çarpanı

(Balanced budget multiplier) Bu kav­ram devlet giderlerindeki değişiklikler, vasıtasız vergi önlemleri ile karşılandı­ğı takdirde, milli gelirde ortaya çıkacak nominal farkı belirtmektedir. Marjinal tüketim eğiliminin c olduğu ve ka

Derin Cep

(Deep pocket) Büyük işletmelerin küçük işletmelere göre, finansal kay­naklara erişiminin daha kolay ve bu finansal kaynakların miktarının daha yüksek olduğu ve dolayısıyla uzun süre maliyetin altında satış yapabilmelerini sağlayan duru

Deri Sanayisi

(Leather industry) İmalat sanayisi sek­törleri içinde yer alan bu sektör derinin işlenmesini ve deriden ayakkabı, saraciye malzemesi, çanta, bavul ve benzeri eşyanın yapılmasını kapsar.

Destek Düzeyi

(Support level) Borsada fiyatların düşer­ken yoğun alımlar ile karşılaştığı ve daha aşağıya düşmekte zorlandığı düzeydir.

Destekleme Alımları

(Agricultural support buying) Devle­tin görevli kuruluşlarının tarımsal ürün piyasalarında fiyat istikrarı sağlanması ve üreticinin zarar görmemesi için yap­tığı alımlardır.

Destekleme Ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF)

(Support and Price Stabilization Fund) Bütçe çerçevesi içinde 1980’de kurulan bu fon Türkiye’de ülke eko­nomisi, üretim ve istihdam açısından önemli görülen kesimleri desteklemeyi ve tarımsal girdilere sübvansiyon sağ­lamayı amaçlam

Deutsche Bank

1987’de Türkiye’ye gelen Deutsche Bank kurumsal müşterilere hizmet ver­mektedir. Banka 2004 yılında banka­cılık lisans değişikliği ile ürün çeşidini artırmıştır. Almanya’da 1870 yılında kurulan Deutsche Bank, 20. yüzyılın başında Os

Devalüasyon

(Devaluation) Ulusal paranın diğer bir paraya göre resmi değerinin düşürül­mesidir. Ulusal paranın dış değerinin düşürülmesi, ithalatı daha pahalı ya­par, ihracatı da dış alıcılar için göreli olarak ucuzlatır. Bu uygulama döviz girişin

Devamsızlık

(Absenteeism) Bir işkolunda, bir firma­da veya belirli bir bölgede hastalık veya izin gibi geçerli bir nedene dayanmak­sızın ya da grev ve lokavt gibi bir durum olmaksızın ücretlilerin çalışmadan ge­çirdikleri işgünleri ile ilgili b

Devletçilik

(Statizm, etatizm) Devleti tüm toplum­sal işlevlerin düzenleyicisi olarak kabul eden hem devletin ekonomiye müdaha­lesini hem de mal ve hizmetle

Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS)

(Government domestic borrowing no­tes) Hazine ve Maliye Bakanlığı tara­fından yurtiçi piyasada ihraç edilen Ha­zine bonosu ve devlet tahvilleri, devlet iç borçlanma senetleri olarak adlandırı­lır. Devlet, borç aldığı para karşılığın

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT)

(State Planning Organization: SPO) DPT, ekonomik ve sosyal hedeflerin tes­pitinde hükümete yardım eden, uzun ve orta vadeli strateji plan ve programları hazırlayan ve planın başarıyla uygulan­ması için gerekli tedbirleri tavsiye ede