Doyma Noktası

(Saturation point) 1- Bir ülke, bölge veya piyasanın belirli bir mal veya hiz­met konusundaki talebinin tamamen karşılanmış olduğu aşamayı tanımlar. 2- Marjinal Fayda Ka

Döner Sermayeli Kuruluşlar

(Enterprises with revolving fund) Genel ve katma bütçeden ayrılan bir başlangıç ödeneğini sermaye olarak kullanıp, her yıl elde ettiği kârın bir bö­lümünü sermayeye ekleyerek varlığını sürdüren kamu işletmeleridir.

Dört Firma Yoğunlaşma Oram

(Four firm concentration ratio) Her­hangi bir sektörde veya sanayi dalında en büyük ilk dört firmanın satış veya üretim değeri, katma değer ve işçi sayısı gibi büyüklüklerinin sektör veya sanayi dalı toplamı içindeki payını temsil e

Dört Nala Enflasyon

(Galloping inflation) Yüzde 20’nin üs­tünde bulunan ve sürekli hızlanarak yükselen enflasyondur.

Döviz Büfesi

(Foreign exchange counter) Hazine ve Maliye Bakanlığının izni ile kurulan, döviz ve efektif alım-satımı yapan yet­kili kuruluşlardır.

Dövize Çevrilebilir Mevduat (DÇM)

(Convertible Turkish Lira Deposits) Dö­vize çevrilebilir mevduat hesapları ilk kez 1967 yılında sisteme girmiştir. İşçi dövizlerinin azalma eğilimine girip dö­viz sıkıntısının ağırlaştığı 1975 yılından sonra kullanımı artmıştır. Bu

Döviz Kuru

(Exchange rate) Kur, bir ulusal para değerinin, diğer bir ulusal paraya göre değeridir. Bu değer, diğer mal ve hiz­metlerde olduğu gibi arz ve talebe göre belirlenir. Arz döviz gelirlerine, talep ise döviz giderlerine bağlıdır. Ekon

Döviz Kuru Rejimleri

(Exchange rate regimes) Döviz kurla­rı günümüzde özellikle küçük ve açık ekonomiler için taşıdıkları önem ve reel ekonomiyi doğrudan etkileme po­tansiyelleri nedeniyle, uygulanan para politikası çerçevesinde doğrudan hedef, gösterge

Döviz Piyasası

(Foreign exchange market) Döviz ta­lep edenlerin, döviz arz edenlerle kar­şılaştıkları, ulusal paraların birbirle­rine çevrildiği piyasadır.

Döviz Rezervleri

(Foreign exchange reserves) Merkez Bankası, para ve kur politikalarım des­teklemek, piyasalara güven vermek, hükümetin döviz cinsi üzerinden iç ve dış borç servisini gerçekleştirmek ve dış şoklara karşı gerekli döviz likidite­sini b

Döviz Sepeti

(Currency basket) Belirli ulusal para­ların kur listesindeki değerleri her za­man aynı yönde hareket etmez. Türki­ye ekonomisi ile ilgili bir endişe varsa iç piyasada tüm döviz kurları birden yükselebilir. Dış kaynaklı bir değişim­d

Döviz Tahsisi

(Exchange rationing) Döviz sıkıntısı yaşanan dönemlerde mevcut dövizin talep sahiplerine idari kararlarla dağı­tılması yöntemidir.

Döviz Tevdiat Hesapları

(Foreign exchange accounts) Ülke için­de ve dışındaki gerçek ve tüzel kişiler ta­rafından konvertibl dövizler karşılığın­da yetkili bankalarda açılan hesaplardır.

D Tipi Antrepo

(Type D warehouse) İşleten ve kullanan kişinin aynı olduğu, konulan eşyanın serbest dolaşıma girişi için herhangi bir koşulun aranmadığı özel bir antrepo türüdür.

Dünya Altın Konseyi

(World Gold Council) 1987’de İsviç­re’de kurulmuştur. Altın konusunda araştırmalar yapıp yayınlayan bu kuru­luş dünyanın önde gelen altın madeni şirketleri tarafından finanse edilmek­tedir. Konsey altına yeni kullanım alan­ları bulm

Dünya Bankası

(World Bank, International Bank for Reconstruction and Development: IBRD) Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası, 1944 yılında toplanan Bretton Woods Anlaşması uyarınca kurulmuş­tur. Kısa adı Dünya Bankası’dır. 189 ülkenin üye olduğu

Dünya Fikri Mülkiyet Hakları Örgütü

(World Intellectual Property Organi­zation: WIPO) Dünyada fikri mülkiyet haklarının korunması için 1967 yılın­da Stockholm’de kurulmuştur. 1974 yılında Birleşmiş Milletler’e bağlı bir uzmanlık kuruluşu haline gelmiştir. Türkiye 1976

Dünya Gümrük Örgütü

(World Customs Organization: WCO) Gümrük işlemlerine ilişkin uluslarara­sı standartlar ve kriterler oluşturmak ve bunlar yaygınlaştırmak amacıyla 1952 yılında Gümrük İş Birliği Konseyi adıyla kurulan ve 1994 yılında bugünkü adını al

Dünya Posta Birliği

(Universal Postal Union: UPU) Posta hizmetleri alanında uluslararası işbir­liğini sağlamak amacıyla 1874 yılında İsviçre’de kurulmuştur. Osmanlı İm­paratorluğu 1 Temmuz 1875’te UPU’ya üye olmuş ve üyeliğgi cumhuriyet dö­neminde deva

Dünya Sistemi

(World system, world economic sys­tem) Immanuel Wallerstein tarafın­dan geliştirilmiş bir sistem tanımı ve bağımlılık teorisidir. Dünya sistemi teorisi 20. yüzyılda dünyanın tüm ülke ekonomilerini kapsayacak biçimde ge­nişleyen, mer