Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)

(World Trade Organization: WTO) Dünya Ticaret Örgütü, Uruguay Round müzakereleri sonunda, Gümrük Tari­feleri ve Ticaret Genel Anlaşması’nın (GATT) yerini alan 29 ayrı çok taraflı hukuki belgeyi ve anlaşmayı ve 25 Ba­kanlar Bildirisini

Düopol

(Duopoly) Sadece iki üreticinin, buna karşılık çok sayıda tüketicinin bulun­duğu bir piyasa biçimidir. Üreticiler arzı kontrol edemezler; birinin davra­nışı ötekinin satış fiyatını etkiler. So­nuçta ortaya çıkan satış fiyatı, tekel

Düopson

(Duopsony) Birbiriyle hemen hemen aynı olan ürünlerin çok sayıda üretici­sinin, buna karşılık sadece iki tüketici­sinin bulunduğu piyasa biçimidir.

Düşük Karbon Ekonomisi

(Low carbon economy) Karbondioksit salınımının kısıtlandığı, fosil yakıt tü­ketiminin belirli ölçülerde azaltıldığı bir ekonomik ortamı tanımlar.

Düyun-ı Umumiye

(Ottoman Public Debt Administration) Osmanlı İmparatorluğu’nda 1870’den sonra ekonomik ve siyasi istikrarsızlık ortaya çıkarken mali sorunlar da gide­rek artmıştır. Osmanlı, bu dönemde eski gelir kaynaklarını kaybetmekte, buna karşı

Düzeltme

(Correction) Piyasalarda veya borsalarda mevcut fiyat trendinin aksi yönünde oluşan hareketlerdir. Fiyatlar mevcut trendin yönünde tekrar ilerle

Düzenleme

(Regulation) Geniş olarak, devlet ta­rafından konulan kurallar şeklinde ta­nımlanan düzenlemeler, özellikle özel sektördeki bireyler ve teşebbüslerin ekonomideki davranışını değiştirilme­sini amaçlayan cezaların kullanımıyla desteklenm

Düz Oranlı Vergi

(Flat-rate tax) Vergi matrahı ne düzey­de olursa olsun aynı oranın uygulandığı vergi türüdür.

Dağıtım Kanalları

(Disribution channels) Dağıtım kana­lı bir malın veya hizmetin tüketicilere ulaştırılması için oluşturulan bir ara­cılık hizmetinin verildiği zincirdir. Bu zincirde toptancılar, acenteler, bayiler, distribütörler, perakendeciler vey

Dağıtım Kanallarındaki Değişim

(Evolving of distribution channels) Geçen yüzyılın 60’lı yıllarına kadar Anadolu ve Trakya tüccarı, İstanbul, Ankara ve İzmir’e veya bölgesel ticaret merkezi konumundaki illere gelerek mal alır ve nakliye ambarlarına yükler­di. İsta

Deneme Fiyatı

(Trial price) Pazara yeni sürülen bir malı tüketicilere tanıtmak ve tutundur­mak için konan fiyat düzeyidir. Hedef kitle geniş kitlelere satış olduğunda fiyat düzeyi mümkün olduğu kadar düşük tu­tulur. Tutunma sonrasında geliştirile

Deneyim Pazarlaması

Experience marketing) İşletmelerin ürünlerinin yararları kadar, keyif veri­ci bir ortamda ve duyulara hitap eden şekilde sunmaya öncelik vermeleri, de­neyim pazarlaması olarak adlandırılır. Bir köyü gezen yerli ve yabancı turistler

Dijital Pazarlama

(Digital marketing) Elektronik iletişim ve internet konusunda 1990 ile 2005 arasındaki teknolojik ilerlemenin sonu­cu olarak 2007 ile 2016 arasında hızla gelişen bir pazarlama ve reklamcılık yöntemidir. Bu dönemin ilk beş yılında ma

Dikey Pazarlama Sistemleri

(Vertical marketing systems) Dağıtım kanalı boyunca maliyet tasarrufları sağ­lamak ve en yüksek düzeyde etki yarat­mak amacıyla tasarlanan, merkezi olarak koordine edilen ve profesyonelce yöneti­len pazarlama kanalları sistemidir.

Distribütör

(Distributor) Üreticiden belirli bir bölge veya pazarın tamamı için mal alan toptancıyı tanımlayan bir terim­dir. Üretici, dağıtım görevini üstelenen distribütörden pazarda tutunmak için kapsamlı önlemler almasını ve pazara nüfuz et

Doğrudan Pazarlama

(Direct marketing) Müşteri kitlesi ile doğrudan ilişki kurarak telefon, e-posta ve katalog gibi yöntemlerle mal satma girişimidir.

Doğrudan Satış

(Direct selling)Tüketicinin evinde ve işyerinde ürünün özelliklerini sergile­yerek ve müşterinin denemesini sağla­yarak yapılan bir satış yöntemidir.

Durgunluk Döneminde Pazarlama

(Marketing in recession) Ekonomi dur­gunlaşınca paniğe kapılan bazı girişimci­ler aşağıdaki üç önlemlere başvurmakta­dır: Maliyetleri düşürmek için ilk adım olarak pazarlama ve reklam bütçelerin­de kesinti yapılır. Ekonomiler durakl

Demografi

(Demographics) Demografi bilimi veya Türkçesi ile nüfus bilimi, nüfusun bü­yüklüğü, yaş yapısı, doğum ve ölüm oranları, iç ve dış göç gibi niceliksel veri­ler kadar nüfusun istihdam, eğitim, sağ­lık, gelir, sosyal güvenlik durumları

Demografik Geçiş

(Demographic transition) Bu terim, yüksek doğurganlık ve yüksek ölüm oranlarının hüküm sürdüğü bir durum­dan, doğumların bilinçli olarak kontrol edildiği ve ölüm oranlarının düşmüş olduğu yeni bir duruma geçiş sürecine verilen bir a