Dönen Varlıklar

(Current assets, goods of period) Tica­ri amaçla elde tutulan, normal faaliyet döngüsü olan 12 ay içinde paraya çevri­len, satılan ve tükenen, elde tutulan na­kit ve nakit benzerlerine verilen addır. Bunlar 12 ay içinde paraya dönüş

Dönüşümcü Liderlik

(Transformational leadership) Dönü­şümcü liderler vizyon sahibidir ve ken­di vizyonlarını takipçilerine aşılamayı bilirler. Dönüşümcü liderin karizmatik bir kişiliği vardır ama karizmasını kendini vazgeçilmez adam olarak gös­termek

Duran Varlıklar

(Fixed assets) Dönen varlıklar dışın­da kalan varlıklarda paraya dönüş, 12 aydan uzun sürede gerçekleşir. Duran varlıklar satmak amaçlı değil, işletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere alı­nan varlıklardır.

Duygusal Zekâ

(Emotional intelligence) Duygusal zekâ kavramı ilk kez, Michael Beldoch tarafından 1964 yılındaki bir makale­sinde kullanılmıştır. Howard Gardner’in 1983’te ortaya attığı “çoklu zekâ teorisinin gördüğü ilgiden sonra duygu­sal zekâ k

Değişimin Algılanması

(Change awareness) Bir toplumda tek­nolojik değişim en hızlı ve kolay bir şe­kilde benimsenmektedir. Bilimsel pa­radigmadaki değişimin kabullenilmesi daha zor olmakta ve daha uzun süre ge­rektirmektedir. Ekonomideki önemli bir değiş

Derin Öğrenme

(Deep learning) GPU’nun (graphic pro­cessing unit) kullanımı ile performansı olağanüstü yüksek düzeylere çıkmış bilgisayarlar ile yapılan yapay zekâ ça­lışması “derin öğrenme” olarak adlan­dırılmaktadır. Derin öğrenme, beynin çalışm

Dijital İkiz

(Digital twin) Fabrikanın fiziki varlı­ğının ve süreçlerinin dijital ortamdaki temsilidir. Bu sistem fabrikadaki gir­diler, ürünler ve diğer tüm nesneler arasındaki iletişimde arayüz görevini görmektedir.

Doğal Dil İşleme

(Natural Language Processing) Belirli cihazları kullanarak konuşulan doğal dili anlama, sorulara yanıt verme ve çe­viri yapma çalışmaları geçen yüzyılın 50’li yıllarında başladı. 1954’de ABD’de yapılan Georgetown Deneyi’nde bir makine

Donanım

(Hardware) Bir bilgi işlem sisteminin fiziksel bileşenlerinin tamamı veya bir bölümüdür.

Dışa Açılma Dönemi

İthal ikamesi stratejisi, 70’li yılların sonuna doğru tıkandı. Korumacılık politikası yerli sanayinin gelişmesini sağladı ama üretilen ürünler kalite ve fiyat açısından dünya standartlarının uzağındaydı. Bu nedenle ancak tarım ürünl

Durgunluk ve Kriz Yılları

Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı’ndan sonra yeni bir büyüme ve sanayi­leşme programı hazırlanamayınca, bü­yüme hızları düşmeye başladı. Büyüme hızları 2007’de yüzde 4.7 ve 2008’de yüzde 0.7 oldu. Küresel krizin etkisiyle 2009’da ekono